Nyfosa genomför riktad nyemission av 6 521 740 aktier och tillförs cirka 750 MSEK

Report this content

Styrelsen i Nyfosa AB (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 6 521 740 aktier till ett pris om 115 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2021. Genom Nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, PriorNilsson och Sagax. Likviden från Nyemissionen avses användas för att upprätthålla Bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för Bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Därtill skapar Nyemission möjlighet att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Nyfosa ökar med 6 521 740, från 184 501 073 till
191 022 813. Aktiekapitalet ökar med 3 260 870,00 SEK, från 92 250 536,50 SEK till
95 511 406,50 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Managers att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 75 dagar. Bolagets åtagande är föremål för vissa undantag, inklusive rätt för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv.

”Vi ser att det finns intressanta affärsmöjligheter för Nyfosa och genom nyemissionen skapar vi en stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt för vidare tillväxt. Intresset för nyemissionen har varit stort från både svenska och internationella institutionella investerare vilket visar att vår opportunistiska affärsmodell med inriktning på starka kassaflöden uppskattas. Samtidigt är det positivt för Nyfosa med en breddad ägarbas”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Nyfosa har i samband med Nyemissionen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt ”Managers”). Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta: 
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87

 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021, kl. 23.59 CEST.

 

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nyfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Managers. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Nyfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen.

Taggar:

Dokument & länkar