NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2020

Report this content

Årsredovisningen för 2020 finns nu tillgänglig på Nyfosas webbplats, www.nyfosa.se.
 

Nyfosa’s Annual Report 2020
The annual report for 2020, Swedish version, is now available at Nyfosa´s website, www.nyfosa.se. An English version will be published shortly.

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef, ann-sofie.lindroth@nyfosa.se, mobil 070-574 59 25

 

Denna information är sådan information som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 07.30 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 29,4 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Taggar: