Valberedning 2020

Report this content

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2019 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2020, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  •  Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande),
  •  Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder,
  •  Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden,
  •  Daniel Klint, utsedd av SEB fonder, och
  •  Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.

Information om valberedningens arbete finns på Nyfosas webbplats www.nyfosa.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@nyfosa.se eller med brev till Nyfosa AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2020.

Nyfosas årsstämma för 2020 kommer hållas i Stockholm den 23 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta:  
Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel 08-588 407 03 eller 073-96 407 03
Johan Ericsson, styrelseordförande, tel 070-544 00 00


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 07:30 CET.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se

Taggar:

Dokument & länkar