OBDUCAT HAR LÄMNAT YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ÖVER ENSKILD AKTIEÄGARES BEGÄRAN OM SÄRSKILD GRANSKNING

Som tidigare meddelats har en enskild aktieägare lämnat in en formell begäran till länsstyrelsen om förordnande av särskild granskare av Obducat i enlighet med aktiebolagslagen. Länsstyrelsen har gett Obducat möjlighet att inkomma med ett yttrande över denna begäran – ett yttrande som länsstyrelsen tagit emot i dag.

Huvudpunkterna i Obducats yttrande:

· Obducat ifrågasätter begäran om att en advokat baserad i Göteborg ska utses till särskild granskare. Eftersom bolaget bekostar hela denna process, torde det ligga i allas intresse att länsstyrelsen utser en lokalt baserad granskare.

· Obducat ifrågasätter den tolkning av stämmobeslutet som gjorts i den enskilde aktieägarens begäran, vad avser vilken tidsperiod som ska vara föremål för granskning. Bolaget anser att stämmobeslutet skall tolkas så att endast perioden fr.o.m. föregående ordinarie bolagsstämma, vilken hölls i maj 2003, skall granskas.

· Obducat avvaktar nu länsstyrelsens beslut och återkommer med information så snart beslutet kommit bolaget tillhanda.

-Vi ser fram emot att få granskningsprocessen avklarad så snart som möjligt, då det ligger i allas intresse att kunna lägga den till handlingarna och gå vidare, säger Obducats styrelseordförande Peter Jonsson i en kommentar.

-Jag tycker mest synd om bolaget och därmed dess aktieägare som av allt att döma tvingas ta betydande kostnader för att bolaget ännu en gång ska ”genomlysas”. Detta är något som i praktiken redan genomförts kontinuerligt av våra revisorer som avrapporterat på ordinarie bolagsstämmor.

Styrelsen i Obducat AB (publ)

Peter Jonsson

Ordförande

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, styrelseordförande, 0705 – 29 25 00.

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar