OBDUCATS STYRELSE KOMMENTERAR DEN SÄRSKILDA GRANSKNINGEN

Den särskilda granskningen av Obducat, initierad vid årets ordinarie bolagsstämma, påbörjades under augusti och genomfördes på uppdrag av länsstyrelsen av advokat Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg. Enligt granskningsmannen utvisar den nu avslutade rapporten inte några allvarliga fel eller brister under någon av granskningspunkterna. Vidare anser inte granskningsmannen att Obducat behöver vidta någon särskild åtgärd mot bakgrund av granskningen.

”Vi kan bara konstatera att utfallet av granskningsrapporten är det vi förväntade oss, d v s att granskningsmannen inte funnit anledning att rikta någon allvarlig kritik mot Obducat,” säger Henri Bergstrand, styrelseordförande Obducat. ”Vi kan nu lägga hela denna process bakom oss för att helhjärtat fokusera våra resurser på konkreta insatser som för företaget framåt,” fortsätter Henri Bergstrand.

Utdrag ur advokat Joakim Edoffs granskningsrapport:

"Min bedömning är sammantaget att utredningen inte har utvisat några allvarliga fel eller brister under någon av granskningspunkterna. I avsnittet som behandlar emissioner noteras ett antal mindre anmärkningar av framförallt formell karaktär. I avsnittet som behandlar transaktioner med huvudaktieägare med närstående noteras en mindre anmärkning avseende redovisning av betalning under ett tidigare avtal med närstående. I avsnittet som behandlar styrelsens förvaltning i övrigt övervägs slutligen, men noteras ingen anmärkning mot hanteringen av vissa fullmakter vid ordinarie bolagsstämma 2004. Det är inte min uppfattning att Obducat bör vidta någon särskild åtgärd mot bakgrund av mina kommentarer (annat än att framgent beakta kritiken i samband med bl.a. dokumentationen av fattade beslut respektive att i övrigt inte upprepa kritiserat handlande)."

För utförligare sammanfattning av granskningsrapporten, samt styrelsens kommentarer, hänvisas till separat information vilken fr.o.m. idag finns tillgänglig på Obducats hemsida www.obducat.com.

Den fullständiga granskningsrapporten kan fr.o.m. idag rekvireras från Obducat. V.v. ta kontakt med Cecilia Juréus, 040 – 36 21 00, 0703-27 37 10, eller cecilia.jureus@obducat.com

För Obducats aktieägare ges tillfälle att vid nästkommande extra eller ordinarie bolagsstämma kommentera granskningsrapporten, vilken då kommer att föredras av granskningsmannen.

För ytterligare information v.v. kontakta:

Henri Bergstrand, styrelseordförande Obducat AB, 0708–88 72 45

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar