Kommuniké från OncoZenges årsstämma den 30 juni 2022

Report this content

STOCKHOLM den 30 juni 2022. OncoZenge AB (publ) (”OncoZenge” eller ”Bolaget”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag enligt nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman om omval av Anna Ljung, Hilde Furberg och Torben Morgensen för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Anna Ljung omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelseledamöternas arvoden ska vara oförändrade jämfört med arvodesnivåerna som beslutades på årsstämman 2021.

Arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september 2022, jämte Bolagets styrelseordförande.

Bemyndigande att emittera aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Årsstämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.oncozenge.se.

Poströstningsförfarande
Med stöd av tillfälliga lagregler genomfördes årsstämman genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul de Potocki, VD OncoZenge, telefon: 070 669 96 18, e-mail: paul.de.potocki@oncozenge.se
Mark Beveridge, CFO OncoZenge, telefon: 0768 05 82 88, e-mail: mark.beveridge@oncozenge.se 

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 klockan 11.30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.

Om OncoZenge, www.oncozenge.se 
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar en ny behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av oral mukosit. Bolagets produktkandidat BupiZenge® har i fas 2-patientstudier uppvisat signifikant bättre smärtlindring jämfört med dagens standardterapi. OncoZenge har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (OMX: ONCOZ).

Taggar: