OP Företagsbankens företagskreditportföljer och OP:s fonder klimatneutrala senast 2050

Report this content

OP Företagsbanken förbinder sig att bli klimatneutral i sina företagskreditportföljer och OP Kapitalförvaltning i de fonder som företaget förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget senast 2050. Dessutom skärper företagen sina stenkolsrelaterade åtgärder i finansierings- och placeringsverksamheten.

OP Företagsbanken skapar nu en vägkarta för en avsevärd minskning av utsläppen redan före 2050, särskilt på företagsfinansieringens huvudmarknad Finland. Utöver det kommer OP Kapitalförvaltning att senast 2030 halvera sina fonders utsläppsintensitet av växthusgaser jämfört med nivån 2019.

– Genom att förbinda oss till hållbarhetsmålen och till de åtgärder som krävs för att nå dem säkerställer vi att våra företagskunder är beredda på effekterna av klimatförändringarna. Ett exempel på våra åtgärder för att nå målen är att vi integrerar ESG-temana starkare i kredit- och placeringsbesluten, säger Katja Keitaanniemi, verkställande direktör för OP Företagsbanken.

OP Gruppen har redan tidigare satt som mål att vara klimatneutral i fråga om de egna direkta utsläppen och utsläppen från användning av energi senast 2025. Dessutom har OP Gruppen som en av de första bankerna i Europa publicerat branschspecifika utsläppskalkyler för sina exponeringar. Bankens exponeringar består av exempelvis uttagna krediter.

Åtgärderna är en del av arbetet inom ramen för Parisavtalet om klimatförändringar och principerna för ansvarsfull bankverksamhet enligt FN:s miljöprogram Finance Initiative (UNEP FI), som OP Gruppen i egenskap av grundande medlem undertecknade 2019.

I nya kundrelationer beaktas beroendet av stenkol

OP Företagsbanken kommer inte framöver att finansiera nya stenkolskraftverk eller stenkolsgruvor, och inte heller företag som planerar att bygga sådana. Den finansierar inte heller nya kundrelationer för företagsfinansiering med kunder vars ekonomiska beroende av stenkol för energianvändning överskrider 5 procent mätt med omsättningen. Avvikelser från den här riktlinjen kan göras om en företagskund har förbundit sig att ställa om mot ett kolsnålt ekonomiskt system och att presentera en konkret plan för hur kunden ska frångå användningen av stenkol.

Kapitalförvaltningen förbinder sig att gradvis skärpa uteslutningsgränsen för stenkol i placeringsverksamheten. Bland de direkta och aktiva placeringarna ska det inte längre vid slutet av 2030 finnas objekt som omfattar affärsverksamhet med anknytning till stenkolsbrytning eller energi producerad med stenkol.

– Ett aktivt ägande har alltid utgjort en väsentlig del av våra åtgärder i fråga om hållbara placeringar. Framöver kommer vi att utveckla våra metoder för bolagspåverkan och röstning vid bolagsstämmor så att de ska främja våra klimatneutralitetsmål ännu bättre än förut, säger Katja Keitaanniemi.

Ytterligare information för medierna:
OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med två miljoner ägarkunder och över 12 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. www.op.fi

Prenumerera