KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produktionsanläggning, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 10 maj 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 10 maj 2019. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.organoclick.com.    

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 10 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens förslag: Se nedan

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs 

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

13. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

Valberedningens förslag: Se nedan

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Se nedan

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning 

Valberedningens förslag: Se nedan

17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen 

Valberedningens förslag: Se nedan

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag 

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att OrganoClick AB:s ordförande Jan Johansson väljs till ordförande vid årsstämman. 

Punkt 10: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 42 577 333 kronor balanseras i ny räkning. 

Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Jan Johansson, Håkan Gustavson, Claes-Göran Beckeman och Armando Córdova. Ashkan Pouya har avböjt omval på grund av andra åtaganden som förhindrar annat styrelsearbete. Valberedningen kommer under det kommande året arbeta med att föreslå ytterligare en styrelseledamot inför nästa års bolagsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson som styrelseordförande.

Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

 Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning. 

Punkt 15: Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2020. 

Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2019 att utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande kommer utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. 

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning. 

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 

……………………….

Årsredovisningshandlingarna och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med måndagen den 15 april 2019 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.organoclick.com.

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring och visning av bolagets produktionsanläggning.

Välkomna!

Stockholm i april 2019  

Styrelsen

VD Mårten Hellberg, OrganoClick AB, telefon: 08-684 001 10

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 8:30.

Prenumerera

Dokument & länkar