Kommuniké från årsstämma i OrganoClick AB (publ) 2021

Report this content

OrganoClick AB (publ) höll måndagen den 17 maj 2021 årsstämma på bolagets huvudkontor i Täby varvid följande stämmobeslut fattades:

 • Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.

 • Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
 • Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
 • Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt 800 000 kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Jan Johansson, Håkan Gustavson och Claes-Göran Beckeman, Charlotte Karlberg och Malin Bugge till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jan Johansson i enlighet med valberedningens förslag.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens forsiag om ny bestämmelse i balagsordningen med följande
  lydelse:
  Styrelsen far samla in fullmakter enligt det förfarande som anges I 7 kap. 4 § andra stycket
  aktiebolagslagen (2005:55 1). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieagarna ska kunna
  utöva sin rösträtt per post öore balagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a §
  aktiebolagom styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt folja forhandlingarna vid
  bolagsstämma. 
 • Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2022 i enlighet med förslag i kallelsen. 
 • Att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10% eller 92 112,50 kronor (motsvarande 9 211 250 aktier).

Verkställande direktören gav ingen sedvanlig presentation p.g.a. situationen med Covid-19 men en digital förinspelad presentation över bolagets aktiviteter och utfall 2020 samt en blick framåt under 2021 finns upplagd på bolagets hemsida.

OrganoClick AB (publ) 

Styrelsen

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551, email: ca@mangold.se.  

Prenumerera

Dokument & länkar