OrganoClick AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2018

"Året har börjat med kyla och snö men med en stark januarimånad i ryggen känns det som vi går mot ljusare tider efter ett svagt 2018. Fjärde kvartalet var i linje med tidigare kvartal 2018, med en svag svensk byggmarknad som främsta orsak till vår låga försäljningstillväxt. Försäljningen under kvartalet ökade med 4,3 % till totalt 13,1 (12,5) miljoner kr vilket gav en total försäljning om 78,4 (74,7) miljoner kr... Under första kvartalet kommer vårt fokus vara på produktion och leverans. Vi närmar oss våren vilket är vår mest intensiva period. Med våra nya avtal ska betydligt större volymer tillverkas än tidigare år och med Baux lansering ska även vår produktion av biokompositer skalas upp... Efter ett svagt 2018 ser vi nu fram emot 2019 där vår ambition är att återgå till en tvåsiffrig tillväxt och fortsätta förbättra lönsamheten. Därigenom ska vi både skapa värde för våra aktieägare samt öka leveranserna av våra biobaserade produkter som ersätter nuvarande plastprodukter."

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.


Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2018

Koncernen jämfört med 2017 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 13,06 (12,53) miljoner kr.

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,84 (-7,41) miljoner kr.


Tolv månader, 1 januari – 31 december 2018

Koncernen jämfört med 2017 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 78,40 (74,68) miljoner kr.

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,36 (-17,59) miljoner kr.


Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

.........................................................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®, biokompositen  OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, tel: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se.  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 8:30.

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.