OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2017

Report this content

"Efter årets fyra första månader kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Första kvartalet som historiskt är ett av våra svagare kvartal och stått för 18 % av försäljningen har börjat mycket starkt. Försäljningen ökade från 6,5 till 18,0 miljoner kr vilket rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 52 % och de fasta kostnaderna för koncernen (rensat för förvärvet) ökade enbart med knappt 2 % mot första kvartalet 2016. Bruttomarginalen stärktes till 37 % mot 32 % samma period 2016 och mars blev första månad någonsin som gruppen nådde ett positivt EBITDA. Trenden har fortsatt i april med stark försäljning och förbättrad bruttomarginal. Årets mål om ett positivt EBITDA känns därmed realistiskt."

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.


Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2017  

Koncernen jämfört med 2016 

  • Nettoomsättning om 18,0 (6,5) miljoner kr
  • Omsättningstillväxt om 174,4 % (23,4 %)
  • Organisk försäljningstillväxt (exklusive förvärv) om 52 %
  • Rörelseresultat (EBIT) om -6,5 (-7,9) miljoner kr
  • Mars 2017 första månad som Koncernen visar positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 8.30.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Försäljningen ökade från 6,5 till 18,0 miljoner kr vilket rensat för förvärvet gav en organisk tillväxt om 52 %. Mars blev första månad någonsin som gruppen nådde ett positivt EBITDA.
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB