OrganoClick AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Report this content

Vår positiva trend fortsatte även under tredje kvartalet med en total försäljningstillväxt om 88 % och en organisk tillväxt om 47 % vilket gav koncernen en total försäljning om 16,5 miljoner kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital blev -3,4 miljoner kr mot -8,7 miljoner kr 2016. Genom den riktade nyemissionen som vi genomförde i slutet av kvartalet förstärktes även kassan med 38 miljoner kr.

Utdrag ur vd Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017  

Koncernen jämfört med 2016  

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 16,53  (8,78)  miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,08  (-5,66)  miljoner kr.      

» Resultat före skatt upgick till -5,97   (-6,93)  miljoner kr.   


Första tre kvartalen, 1 januari – 30 september 2017  

Koncernen jämfört med 2016  

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 62,66 (32,42) miljoner kr.

» Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,19  (-17,22)  miljoner kr.      

» Resultat före skatt uppgick till -15,50 (-20,46) miljoner kr.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är biokompositen  OrganoComp®, ytbehanbdlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8.30.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vår positiva trend fortsatte även under tredje kvartalet med en total försäljningstillväxt om 88 % och en organisk tillväxt om 47 %
Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB