Årsstämman har hållits i OssDsign AB (publ)

Report this content

Idag har årsstämman 2020 hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget” eller ”OssDsign”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
  • att Bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;
  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019;
  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt omval av Simon Cartmell som styrelseordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte representerar grundare eller institutionella investerare;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och
  • om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma samt (ii) genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08
E-post: al@ossdsign.com

Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 11:00 CET.

Taggar: