Bokslutskommuniké 2013

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer på Ovakos bokslutskommuniké och fjärde kvartal 2013 samt ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Fjärde kvartalet 2013

  • Orderingången ökade med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Leveransvolymerna ökade med 13 procent jämfört med samma period föregående år, och försäljningen ökade med 5 procent. Den lägre ökningen av försäljningen är till stor del relaterat till minskade skrot och legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser
  • Kvartalet belastas med 3,7 (3,9) MEUR i omstruktureringskostnader kopplade till det sedan tidigare kommunicerade effektiviseringsprogrammet 
  • EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 12 (4) MEUR, och efter omstruktureringskostnader till 8 (0) MEUR
  • EBIT före omstruktureringskostnader uppgick till -1 (-9) MEUR, och efter omstruktureringskostnader till - 4 (-13) MEUR

Helåret 2013

  • Orderingången ökade med 10 procent jämfört med föregående år
  • EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 50 (70) MEUR, och efter omstruktureringskostnader till 47 (66) MEUR
  • EBITDA-marginalen före omstruktureringskostnader, 5,9 (7,5) procent, har utvecklats negativt på grund av ogynnsamma pris- och mixförändringar

(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.)

Koncernens nyckeltal

    2013
Kv4
2012
Kv4
2013
Helår
2012
Helår
Försäljning MEUR 205 196 850 937
Rörelseresultat före avskrivningar (“EBITDA”) MEUR 8 0 47 66
% av försäljning % 3,8 % -0,2 % 5,5 % 7,0 %
Rörelseresultat (“EBIT”) MEUR - 4 -13 -0,6 20
Rörelsemarginal (% av försäljning) % -2,0 % -6,7 % 0,0 % 2,1 %
Nettoresultat MEUR -6 -8 -21 -4
Resultat per aktie EUR -128 -158 -412 -74
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 4 33 20 87
Nettoskuldsättningsgrad % 160 % 130 % 160 % 130 %
Avkastning på sysselsatt kapital (“ROCE”) % 0 % 4 % 0 % 4 %
Antal anställda vid periodens slut (“FTE”) No. 2 995 3 040 2 995 3 040

Koncernchefens kommentarer

”Under det fjärde kvartalet låg efterfrågan kvar på en stabil nivå jämfört med det tredje kvartalet och jämfört med samma kvartal föregående år ökade orderingången med 24 procent. Orderingången återspeglar både en stabilare marknadssituation och de första resultaten av gjorda satsningar på marknadsområden. Nya affärer har tecknats inom flera tillämpningsområden och geografiska marknader motsvarande en volym på 25 000 ton underåret. Det har delvis kompenserat för en europeisk stålmarknad som minskat med 4 procent under 2013. Orderboken var vid slutet av året starkare än 2012 och den europeiska pristrenden inom långa specialstål har vänt till svagt positiv.

EBITDA-resultatet för kvartalet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 12 MEUR före omstruktureringskostnader. Resultat och fakturering har stadigt förbättrats sedan augusti jämfört med 2012, men är fortfarande kvar på en otillfredsställande låg nivå. Faktureringen i december påverkades av att flertalet kunder stoppade produktionen under senare delen av månaden.

Besparingsmålen på sammanlagt 25 MEUR har med få undantag uppnåtts under 2013. Ett fortsatt effektiviseringsprogram med besparingar på 17 MEUR under 2014 har tidigare meddelats, och medför strukturkostnader på 3,7 MEUR som belastar det fjärde kvartalet. Som en del av det programmet har förhandlingar inletts om att stänga Ovakos enhet i Mora för kromad stång under 2014. Volymerna kan absorberas av andra enheter i koncernen. Övriga delar av programmet inom inköp, processförbättringar samt personalreduktion fortsätter enligt plan.

Det operativa förbättringsarbetet har varit framgångsrikt inom flera områden. Förbättringarna stöds av Ovakos Operational Excellence program, baserat på lean-principer. Programmet startade som ett pilotprojekt för två år sedan och är under införande i vår verksamhet. Under 2015 kommer programmet att omfatta hela verksamheten och fortgå under flera år. Leveransprecisionen är stadigt på målet 90 procent och inom flera områden betydligt högre. Antalet reklamationer minskade i god takt för tredje året i följd, vilket är ett bra mått på kvaliteten i våra processer. Även antalet olycksfall fortsatte att minska för tredje året i följd, men en statistisk förbättring under året minskade i betydelse när vi drabbades av en tragisk dödsolycka i Smedjebacken i december. Det blev en tung påminnelse om hur viktigt det är att fortsätta jobbet med säkerhet på arbetsplatsen. Arbetet med förbättrad säkerhet har högsta prioritet.

Utsikter på kort sikt

Ovakos orderingång och fakturering har sedan augusti 2013 stadigt förbättrats jämfört med föregående år. Den europeiska prisutvecklingen på specialstål har vänt till svagt positiv i avtal tecknade för 2014. De positiva trenderna förväntas fortsätta under första kvartalet med ökad fakturering jämfört med samma kvartal föregående år.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef
Stockholm, 11 februari 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 8 622 13 40.

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Ovakos orderingång och fakturering har sedan augusti 2013 stadigt förbättrats jämfört med föregående år. Den europeiska prisutvecklingen på specialstål har vänt till svagt positiv i avtal tecknade för 2014. De positiva trenderna förväntas fortsätta under första kvartalet med ökad fakturering jämfört med samma kvartal föregående år.
Tom Erixon