Dela

Kontakt

 • Kristin Nilsson

  Head of Group Communications


  Kungsträdgårdsgatan 10
  +46 (0) 8 622 13 17
 • Citat

  Vi är glada att välkomna Ingalill till Ovakos styrelse. Med sin solida erfarenhet från relevanta industrier kommer hon att vara en stor tillgång för Ovako och styrelsen på den spännande resa som ligger framför oss
  Joakim Olsson, styrelseordförande
  Under 2016 gjordes stora framsteg i Ovakos omstruktureringsprogram och koncernen levererade ökade försäljningsvolymer och ett rörelseresultat som var betydligt bättre än föregående år. Trots att Ovakos finansiella resultat fortfarande inte är tillfredställande och mycket arbete återstår kan jag konstatera att Ovako är väl positionerat för att ta sig an framtida utmaningar
  Marcus Hedblom, Vd och koncernchef för Ovako
  Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen för industrin, är vi glada att se att den positiva trend som vi såg i slutet av 2016 har fortsatt under inledningen av 2017
  Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako
  Tack vare investeringarna i Hofors kan vi idag fördubbla formatet på en del av våra göt, från 4,2 till 8,4 ton. Det ger oss möjligheten att vara kvar, växa och ta marknadsandelar inom en framtidsbransch. Investeringarna är också en förberedelse för möjligheten att hantera ännu större format och är därmed en satsning för framtiden
  Carl-Michael Raihle, vd Ovako Hofors
  Under 2016 visade Ovako tydliga verksamhets- och resultatförbättringar. Vi gjorde stora framsteg i omstruktureringsprogrammet som inleddes för drygt ett år sedan och vi levererade ökade försäljningsvolymer och ett rörelseresultat som var klart bättre än föregående år. Sammantaget gav detta på de flesta punkter ett resultat för helåret som var klart bättre än förra året. Trots detta är våra finansiella resultat fortfarande inte tillfredsställande och mycket arbete återstår för oss på vägen mot att bli ett av världens mest framgångsrika stålföretag.
  Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako
  Det andra kvartalet 2016 kännetecknades av ökad efterfrågan. Orderingången stärktes ytterligare och blev 12 procent bättre än motsvarande period föregående år.
  Marcus Hedblom, President and CEO
  Vi stärker programmet som ett proaktivt sätt att anpassa oss till det rådande marknadsläget och för att garantera Ovakos framgångar i framtiden. Vi kommer att sätta in alla resurser för att hantera personalminskningarna på ett ansvarsfullt sätt
  Marcus Hedblom, President and CEO
  Ovako har fortsatt att utveckla sin verksamhet under det första kvartalet 2016 för att bättre kunna konkurrera på den utmanande världsmarknaden. En svag industrikonjunktur och ökande import i Europa ställer högre krav på Ovako inom såväl produktion som försäljning.
  Marcus Hedblom, VD och Koncernchef
  Jag vill välkomna Johan till Ovako, där han kommer att bidra med sin breda finansiella erfarenhet och erfarenhet av företagsledning från internationell verksamhet och bidra till Ovakos framtida framgång
  Marcus Hedblom, President and CEO
  Vi har mycket att vara stolta över även om marknaden är utmanande. Vi erbjuder rent stål, är världsledande inom många produktområden och bidrar till ett hållbarare samhälle och en renare värld
  Marcus Hedblom, President and CEO
  2015 var ett utmanande år och den svaga efterfrågan som präglat året fortsatte in i fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet utvecklades dock Ovakos orderingång positivt, och ökade med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
  Marcus Hedblom
  Jag vill tacka Finn och Björn för deras engagemang och omfattande bidrag i styrelsen för att stötta den strategiska ompositioneringen av Ovako
  Joakim Olsson
  Jag är glad över förtroendet att ta mig an den här utmaningen. Vi har utvecklat en tydlig strategi som är baserad på teknologiskt ledarskap, starkt kundfokus och operativ effektivitet. En viktig uppgift de kommande åren är att implementera vårt omstruktureringsprogram, där fokus ligger på ökad kostnadseffektivitet och produktivitet. Utmaningarna i en internationell och hårt konkurrensutsatt miljö är många, men jag är övertygad om att Ovako har mycket god potential och förmåga att lyckas.
  Marcus Hedblom, ny vd och koncernchef på Ovako
  Vi vill tacka Tom Erixon för hans bidrag av flera års starkt ledarskap i turbulenta tider. Erfarna och kompetenta ledningsgrupper har rekryterats till Ovakos lokala enheter. Därutöver har Ovako stärkt produktutvecklingen och marknadsföringen gentemot våra kunder, liksom expanderat säljorganisationerna i Europa och Asien. Viktiga åtgärder för att öka effektiviteten har också vidtagits. Styrelsen stödjer till fullo det påbörjade omstruktureringsprogram som lanserades nyligen och styrelsen önskar Tom Erixon fortsatt framgång i sin nya befattning.
  Finn Johnsson, Styrelseordförande
  Det tredje kvartalet var utmanande för Ovako, med ett klart sämre affärsklimat än under första halvåret. Försäljningen i volym var trots det något bättre än samma kvartal föregående år.
  Tom Erixon
  Vi verkar på en marknad som under de kommande tre åren förväntas ha låg tillväxt. Den europeiska produktionskapaciteten för komponentstål är anpassad efter 2007 års marknadstopp, vilket också återspeglas hos Ovako i form av överkapacitet. På lång sikt är det här en ohållbar situation. Vi har därför beslutat att agera nu i syfte att minska kostnaderna och skapa framtida uthållighet.
  Tom Erixon
  Vi har under lång tid arbetat för att hitta användningsområden där våra restprodukter skapar mervärde. Det är därför glädjande att NCC Roads ser vår stålslagg som en viktig komponent i bygget av hållbara vägar
  Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef på Ovako Bar SmeBox
  Vi har under en tid sett att efterfrågan på varma och vidareförädlade rör inte varit på den nivå vi förväntat oss och därför känns det naturligt att göra en anpassning av personalstyrkan till rådande produktionstakt. Vår ambition är att hantera övertaligheten under 2015.
  Carl-Michael Raihle, Affärsområdeschef Ovako Tube and Ring
  Marknaden var stabil under det andra kvartalet och på samma nivå som under samma period i fjol. Ovakos försäljning följde marknaden med samma försäljning i volym som förra året.
  Tom Erixon
  Vi är glada över att få hälsa Janne välkommen till Ovako. Han kommer att bidra på ett fint sätt till koncernens fokus på effektiva processer och kundorientering
  Tom Erixon
  Årets första kvartal visade på en betydande återhämtning efter en svag avslutning 2014.
  Tom Erixon
  Förvärvet innebär att vi breddar vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärker kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter
  Tom Erixon
  Många av våra mest krävande kunder har uppgett att säkerheten i kalla klimat har allt högre prioritet. Många av dem kämpar för att uppfylla de tuffa kraven i olje- och gas- eller varvsindustrins standarder. Olyckor eller oplanerat underhåll är inget man vill se när man arbetar i temperaturer på -40°C eller lägre
  Göran Nyström
  Några av världens mest kvalitetsorienterade produkttillverkare använder redan våra stålkvaliteter IQ-Steel och BQ-Steel för att klara högre och mer komplexa belastningar. Vi ser en enorm potential i att expandera till industrier som står inför nya konstruktionskrav och behöver lättare men mer hållfasta lösningar
  Göran Nyström
  Den gradvisa marknadsförbättringen som inleddes i mitten av 2013 fortsatte även under första halvåret 2014. Under andra halvåret saktade marknaden åter in, och orderingången och faktureringen blev något lägre än föregående år.
  Tom Erixon
  Tibnor Oy är ett framgångsrikt företag med lång erfarenhet som distributör för bland annat Ovako på den finska marknaden. För Ovakos del skulle förvärvet av Tibnor Oy innebära att vi kan bredda vårt kunderbjudande på den finska marknaden och stärka kontakten med slutkund gällande samtliga Ovakos produkter.
  Tom Erixon koncernchef och vd på Ovako
  Ovako utvecklade de första borstålen på 1960-talet och WR-Steel bevisar att vi är marknadsledare än idag
  Göran Nyström
  Efter ett starkt första halvår fortsatte Ovakos utveckling att vara stabil under det tredje kvartalet.
  Tom Erixon
  Marknadsläge och orderingång under andra kvartalet var stabila jämfört med föregående kvartal och fortsatt signifikant bättre än under den kraftiga inbromsningen mot slutet av 2012. Jämfört med samma period föregående år var orderingången 9 procent bättre.
  Tom Erixon
  Vi är glada att vårt bud har varit framgångsrikt och att vi har haft en samsyn i hur Ascometal ska utvecklas framåt
  Tom Erixon
  Vi är övertygade om att ett självständigt Ascometal, med rätt finansiering och industriell uppbackning, är det bästa sättet för bolaget att bli ett lönsamt företaget med god tillväxt
  Tom Erixon
  Ovakos försäljning fortsatte att stärkas under första kvartalet i år och har nu haft en positiv trend sedan september förra året
  Tom Erixon
  Ovakos orderingång och fakturering har sedan augusti 2013 stadigt förbättrats jämfört med föregående år. Den europeiska prisutvecklingen på specialstål har vänt till svagt positiv i avtal tecknade för 2014. De positiva trenderna förväntas fortsätta under första kvartalet med ökad fakturering jämfört med samma kvartal föregående år.
  Tom Erixon
  Med nästa generations M-Steel kan vi erbjuda ett stål som framställts med hjälp av högteknologisk teknik och som ger våra kunder bästa möjliga skärbarhet
  Göran Nyström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp