Rapport för andra kvartalet 2015

Andra kvartalet 2015

  • Orderingången var 3 procent lägre än motsvarande kvartal 2014 men stärktes successivt under kvartalet
  • Försäljningsvolym och intäkter var i linje med föregående år
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26 (28) MEUR och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16 (16) MEUR. En lägre produktionsnivå än föregående år förklarar minskningen i EBITDA
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 (1) MEUR

Januari - juni 2015

  • Försäljningsvolymen minskade med 5 procent jämfört med samma period föregående år, och intäkterna med 4 procent. Minskningen hänförs främst till det första kvartalet
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53 (58) MEUR och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 32 (34) MEUR.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1 (6) MEUR
  • Den 31 mars förvärvades stål- och metalldistributören Ovako Metals Oy Ab (tidigare Tibnor Oy) i Finland vilket påverkat rörelseresultatet positivt med en engångseffekt på 3 MEUR


I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

2015Kv 2 2014Kv 2 2015Kv 1-2 2014Kv 1-2 2014Helår
Försäljningsvolym kton 187 189 375 393 697
Intäkter MEUR 233 233 462 479 862
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 26 28 53 58 69
EBITDA marginal % 11,2 % 12,0 % 11,4 % 12,1 % 7,9%
Rörelseresultat (EBIT) MEUR 16 16 32 34 15
EBIT marginal % 6,8 % 6,7 % 7,0 % 7,0 % 1,7 %
Nettoresultat MEUR 7 0 15 9 -15
Resultat per aktie EUR 141 8 291 170 -302
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 4 1 -1 6 66
Nettoskuldsättningsgrad % 144 % 149 % 144 % 149 % 152 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 3 % 5 % 3 % 5 % 3 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 993 2 956 2 993 2 956 2 925


Koncernchefens kommentarer

”Marknaden var stabil under det andra kvartalet och på samma nivå som under samma period i fjol. Ovakos försäljning följde marknaden med samma försäljning i volym som förra året. Utvecklingen var positiv inom viktiga kundapplikationer som tex förnybar energi och bränsleinsprutning. Jämfört med förra året bedöms lageruppbyggnaden i viktiga kundsegment vara något lägre än i fjol.

Investeringsprogrammet i Hofors, som offentliggjordes förra kvartalet, löper enligt plan. Marknaden har mottagit det nya erbjudandet av ringar baserade på stora göt positivt och det första kundavtalet tecknades under kvartalet. Ett antal provordrar levererades också i kvartalet. När uppgraderingen av smedjan är klar nästa år förväntas produktionen av ringar baserad på stora göt vara godkänd av viktiga nyckelkunder.

Kostnadspositionen har förbättrats under året, både till följd av åtgärdsprogram och minskande priser på energi och råmaterial. EBITDA resultatet på 53 MEUR för första halvåret är något lägre än förra året, men tillfredställande givet en lägre försäljningsvolym och en betydligt mindre lageruppbyggnad inför sommarstoppet. Nettoresultatet är betydligt starkare än förra året, som då var belastat med kostnader för omfinansieringen av koncernen.

Integrationen av Ovako Metals Oy Ab (tidigare Tibnor Oy) i Finland har löpt enligt plan, med stabil försäljning. Under kvartalet offentliggjordes att Heikki Nyholm, nuvarande chef för affärsområdet Bar Imatra, blir ny VD för Ovako Metals Oy Ab från 1 september. Ny chef för affärsområdet Bar Imatra blir Janne Pirttijoki, som närmast kommer från SSAB.

Sommarens underhållsstopp innebär flera viktiga investeringar, bland annat viktiga förbättringar i valsverket i Hofors. Jämfört med förra året, då en mycket omfattande installation av en ny gjutmaskin gjordes i Smedjebacken, är underhållstoppet mer normalt och begränsat till 3-4 veckor i viktiga anläggningar.


Utsikter på kort sikt

2014 präglades av hög efterfrågan det första halvåret och en svag marknad efter sommaren. Detta år bedöms bli mer balanserat mellan första och andra halvåret. Efterfrågan under tredje kvartalet förväntas därmed bli något högre än samma kvartal förra året. Säsongsmässigt är det tredje kvartalet svagare än övriga kvartal till följd av underhållsstopp och lägre produktionstakt hos många kunder”.

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 16 juli 2015

Du finner Ovakos rapport för andra kvartalet 2015 i sin helhet på:
http://www.ovako.com/sv/Finansiell-information/

Further information can be obtained from:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications,  +46 70 209 93 96

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Marknaden var stabil under det andra kvartalet och på samma nivå som under samma period i fjol. Ovakos försäljning följde marknaden med samma försäljning i volym som förra året.
Tom Erixon