Rapport för första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015

  • Kvartalet inleddes med svag orderingång som gradvis förbättrades. Jämfört med det starka första kvartalet 2014 var orderingången 10 procent lägre
  • Försäljningsvolymen påverkades av den svaga orderingången i slutet av förra året och minskade med 8 procent jämfört med första kvartalet 2014. Förbättrad försäljningsmix begränsade intäktsminskningen till 7 procent
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27 (30) MEUR och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17 (18) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5 (5) MEUR
  • Den 31 mars förvärvades stål- och metalldistributören Ovako Metals Oy Ab (tidigare Tibnor Oy) i Finland vilket påverkat rörelseresultatet positivt med en engångseffekt på 3 MEUR

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

2015Kv 1 2014Kv 1 2014Helår
Försäljningsvolym kton 188 204 697
Intäkter MEUR 229 246 862
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 27 30 69
EBITDA marginal % 11,7 % 12,2 % 7,9%
Rörelseresultat (EBIT) MEUR 17 18 15
EBIT marginal % 7,2 % 7,3 % 1,7 %
Nettoresultat MEUR 8 8 -15
Resultat per aktie EUR 149 162 -302
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR -5 5 66
Nettoskuldsättningsgrad % 158 % 141% 152 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 3 % 4 % 3 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 981 2 973 2 925

Koncernchefens kommentarer

”Årets första kvartal visade på en betydande återhämtning efter en svag avslutning 2014. Orderingången, som var svag i början av kvartalet, förbättrades gradvis. Jämfört med förra årets starka första kvartal minskade dock volymerna med 8 procent. Låg industriproduktion i Sverige under första kvartalet samt en svag utveckling i vissa volymsegment i Tyskland är två av de huvudsakliga bakomliggande faktorerna.

Trots lägre volym var rörelseresultatet på ungefär samma nivå som förra årets starka första kvartal. Efterfrågan på avancerade applikationer i förnybar energi och bränsleinsprutningssystem var stark under första kvartalet och hade en positiv effekt på Ovakos produktmix. Detta tillsammans med en god kostnadskontroll och en förbättrad valutakurs balanserade upp merparten av den negativa volymeffekten. Täckningsbidraget per ton var fortsatt starkt och stabilt.

Förvärvet av Tibnor Oy i Finland slutfördes den 31 mars. Företaget, som är en ledande distributör i Finland, har nu bytt namn till Ovako Metals Oy Ab. Både kassaflöde och EBITDA förväntas påverkas positivt för resterande delen av 2015. Koncernens EBITDA-marginal kommer dock till viss del att påverkas negativt av de lägre marginalerna från distributionsverksamheten.

Under kvartalet lanserades varumärket SZ-Steel® för tillämpningar i kalla klimat. Ovako har under de senaste två åren därmed färdigställt lanseringen av sitt kunderbjudande avseende egenskaper. Erbjudandet omfattar IQ-Steel® och BQ-Steel® för förbättrade utmattningsegenskaper, WR-Steel® för förbättrad slitstyrka, M-Steel® för förbättrad bearbetning, och så slutligen SZ-Steel som erbjuder förutsägbar prestanda ner till minus 101 grader.

Utsikter på kort sikt

Efterfrågan förväntas vara fortsatt stabil jämfört med årets första kvartal och även jämfört med andra kvartalet 2014.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 28 April 2015

Du finner Ovakos rapport för första kvartalet 2015 i sin helhet på: http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96.

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Årets första kvartal visade på en betydande återhämtning efter en svag avslutning 2014.
Tom Erixon