Rapport för tredje kvartalet


Tredje kvartalet 2014

  • Försäljningsvolymer och intäkter var i nivå med föregående år. Intäkterna uppgick till 184 (185) MEUR och har påverkats positivt av en förbättrad produktmix, vilket motverkats av något lägre skrot- och legeringstillägg
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förstärktes med 2 MEUR till 7 (5) MEUR. En förbättrad produktmix och försvagningen av den svenska kronan har bidragit positivt till resultatet
  • Orderingången var 3 procent sämre än motsvarande period föregående år. Orderboken var dock något större än i utgången av tredje kvartalet 2013
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 (-6) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 18 (22) MEUR

Januari - september 2014

  • Försäljningsvolymen ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år, och intäkterna med 3 procent. Den lägre ökningen av intäkterna relativt volymen beror främst på lägre skrot- och legeringstillägg
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 65 (39) MEUR. Högre volym och bättre produktmix samt försvagningen av den svenska kronan är de främsta anledningarna till resultatförbättringen
  • Stålproduktionsvolymen ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29 (4) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24 (16) MEUR.

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

    2014Kv 3 2013Kv 3 2014Kv 1-3 2013Kv 1-3 2013Helår
Försäljningsvolym kton 145 144 538 505 675
Intäkter MEUR 184 185 664 645 850
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 7 5 65 39 47
EBITDA marginal % 3,7 % 2,9 % 9,7 % 6,0 % 5,5 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR -5 -6 29 4 -1
EBIT marginal % -2,4 % -3,4 % 4,4 % 0,6 % 0,0 %
Nettoresultat MEUR -8 -12 0 -14 -21
Resultat per aktie EUR -166 -248 5 -284 -412
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 18 22 24 16 20
Nettoskuldsättningsgrad % 154 % 155 % 154 % 155 % 160 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5 % -2 % 5 % -2 % 0 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 939 2 988 2 939 2 988 2 995

Koncernchefens kommentarer

”Efter ett starkt första halvår fortsatte Ovakos utveckling att vara stabil under det tredje kvartalet. Resultatet förbättrades och intäkterna var i stort sett oförändrade jämfört med samma kvartal förra året. Orderbokens storlek var något högre än samma period föregående år. Det effektiviseringsprogram som annonserades för 2014 om 17 MEUR går enligt plan. Därutöver har en ökad osäkerhet på den europeiska marknaden föranlett ett större fokus på kostnader och anpassningar av lagernivåer, med effekt från september och framåt. Produktionstakten har dragits ner under tredje kvartalet och kommer att hållas på en lägre nivå fram till årsskiftet.

Installationen av den nya stränggjutningen i Smedjebacken löpte enligt plan under ett stopp på åtta veckor. Lageruppbyggnaden före sommaren samt stödproduktionen från andra delar av koncernen har gjort att leveransservicen från Smedjebacken varit kvar på en hög nivå. Projektet beräknas vara fullt genomfört vid årsskiftet. Totalt har Ovakos resultat under det tredje kvartalet påverkats negativt med 3 MEUR till följd av installationen av den nya stränggjutningen.

Arbetet med att stärka Ovakos kunderbjudande har pågått under flera år och resulterar i tre viktiga nylanseringar under hösten. Produkterna bygger på koncepten för förbättrade slitegenskaper och extremt rena stål med goda utmattningsegenskaper. De är väl positionerade för att möta kraven på lätta och hållbara produkter som tål hög belastning. Koncernens kunderbjudande är nu mycket konkurrenskraftigt inom våra utvalda områden.

Beslut fattades under kvartalet att påbörja en mångårig process för att utveckla Hofors stål- och valsverk. De första stegen tas under det kommande året med en investering för att öka produktiviteten i valsverket. Ett arbete sker också för att ta fram större göt i storleken 6-8 ton för att, via smide, försörja vårt stora ringverk.

Utsikter på kort sikt

Den försvagade återhämtningen i Europa påverkade tredje kvartalets orderingång negativt. Vi förväntar oss att leveransvolymerna under fjärde kvartalet blir i linje med eller något lägre än motsvarande kvartal förra året. Sannolika lagerreduktioner hos våra kunder mot slutet av året bidrar till en försiktig volymprognos.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 5 november 2014

Du finner Ovakos rapport för tredje kvartalet i sin helhet på: http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com


Taggar:

Prenumerera

Citat

Efter ett starkt första halvår fortsatte Ovakos utveckling att vara stabil under det tredje kvartalet.
Tom Erixon