Bokslutskommuniké 2014

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer på Ovakos bokslutskommuniké och fjärde kvartal 2014 samt ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Fjärde kvartalet 2014

  • Försäljningsvolymer var 6 procent lägre än fjärde kvartalet 2013 och intäkter minskade med 3 procent
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 (8) MEUR. Det sämre resultatet förklaras till stor del av en lägre försäljningsvolymer och av reducerade lagernivåer
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15 (-4) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 42 (4) MEUR, kraftigt stärkt av minskade lager och övrigt rörelsekapital
  • Orderingången för kvartalet var sju procent lägre än motsvarande period föregående år. Orderboken var lika stor som vid utgången av 2013

Helåret 2014

  • Försäljningsvolymen ökade med 3 procent jämfört med föregående år, och intäkterna med 1 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 69 (47) MEUR stärkt av högre volymer, förbättrad produktmix, genomfört kostnadsbesparingsprogram samt av en svagare svensk krona
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 (1) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 66 (20) MEUR

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

    2014Kv 4 2013Kv 4 2014Helår 2013Helår
Försäljningsvolym kton 160 171 697 675
Intäkter MEUR 199 205 862 850
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 4 8 69 47
EBITDA marginal % 2,0 % 3,8 % 7,9 % 5,5 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR -15 -4 15 -1
EBIT marginal % -7,3 % -2,0 % 1,7 % 0,0 %
Nettoresultat MEUR -15 -6 -15 -21
Resultat per aktie EUR -306 -128 -302 -412
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 42 4 66 20
Nettoskuldsättningsgrad % 152 % 160 % 152 % 160 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 3 % 0 % 3 % 0 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 925 2 995 2 925 2 995


Koncernchefens kommentarer

”Den gradvisa marknadsförbättringen som inleddes i mitten av 2013 fortsatte även under första halvåret 2014. Under andra halvåret saktade marknaden åter in, och orderingången och faktureringen blev något lägre än föregående år. Täckningsbidraget per ton var stabilt under året, men EBITDA-marginalen minskade under andra halvåret på grund av ett sämre utnyttjande av produktionskapaciteten samt lägre försäljningsvolymer. För helåret växte Ovako volymmässigt med 3 procent och EBITDA förbättrades med 47 procent till 69 MEUR. Detta är en positiv utveckling på en volatil marknad.

Även för kassaflödet var året starkt. Kassaflödet från löpande verksamhet mer än tredubblades jämfört med föregående år till 66 MEUR.

Investeringarna i nya marknader fortsatte att vinna mark under året. Våra nya försäljningskontor i Kina, Italien och Östeuropa samt våra insatser i USA och Ryssland växte alla mer än genomsnittet för gruppen och står nu för 22 procent av vår försäljning. Vår portfölj av både befintliga och potentiella kunder stärktes betydligt och vi förväntar oss att dessa segment fortsätter att växa mot vårt mål om 30 procent av den totala försäljningen 2017.

2014 har varit ett mycket spännande år utifrån ett produktperspektiv. Vår produktportfölj med M-steel™ för förbättrad bearbetningstakt, WR-steel® för förbättrad slitstyrka samt vårt BQ- och IQ-steel® för att undvika utmattning av stålet har nu förbättrats och lanserats på marknaden. Kärnan i vårt kunderbjudande är hög produktivitet och en lång livslängd för verktyg för bearbetning, möjligheten att minska vikten i kritiska komponenter utan att riskera utmattning och ökad uthållighet i tunga slitapplikationer.

Investeringar i vårt produktionssystem var fortfarande omfattande även om de minskade jämfört med föregående år och uppgick till 34 MEUR. Det i särklass största projektet var installationen av en ny stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedjebacken.

Operativ effektivitet fortsätter att vara ett prioriterat område. 2014 lanserade Ovako ett treårigt kostnadsbesparingsprogram med målet att minska kostnaderna med totalt 34 MEUR. Programmet inkluderar produktivitetsförbättringar, kostnadsbesparingar inom inköp och ett energieffektiviseringsprogram. Under det fjärde kvartalet stängdes även Cromax-enheten i Mora enligt plan. Totalt resulterade hela programmet i en besparing på 15 MEUR under året. Under 2015 planeras besparingar på ytterligare 9 MEUR. Besparingarna kompenserar inflationstrycket, särskilt för löner, men bidrar också till att finansiera tillväxtinitiativ och förbättra resultatet.

Ovakos program för att förbättra såväl hälsa som säkerhet accelererades under slutet av 2014. Stora ansträngningar görs för att bygga en säkrare arbetsplats. Programmet för 2015 är vårt största någonsin och inkluderar utbildning av all personal, identifiering av risker och selektiva investeringar.

Utsikter på kort sikt

Även om konjunkturåterhämtningen i Europa präglas av osäkerhet förväntar vi oss att marknaden för komponentstål i Europa ligger kvar på en nivå som är jämförbar med 2014. Vi förväntar oss att Ovakos försäljningsvolymer under första kvartalet blir i linje med eller något lägre än motsvarande kvartal föregående år, men väsentligt högre än det säsongsmässigt svaga fjärde kvartalet.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 11 Februari 2015

Du finner Ovakos bokslutskommuniké i sin helhet på:
http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Den gradvisa marknadsförbättringen som inleddes i mitten av 2013 fortsatte även under första halvåret 2014. Under andra halvåret saktade marknaden åter in, och orderingången och faktureringen blev något lägre än föregående år.
Tom Erixon