Rapport för tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015

 • Försäljningsvolymen ökade med 3 procent och intäkterna med 2 procent jämfört med föregående år
 • Orderingången var på samma nivå som motsvarande period föregående år
 • EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 0 (7) MEUR. Resultatet har påverkats negativt av effekter av fallande skrotpriser på 5 MEUR samt av en sämre försäljningsmix
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 (-5) inklusive omstruktureringskostnader
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 15 (18) MEUR
 • Koncernen har beslutat genomföra ett omstruktureringsprogram under de kommande två åren med syfte att anpassa produktionsstruktur och kostnadsbas till efterfrågan. Programmet kommer att omfatta ca 250 medarbetare och planeras bidra med en årlig besparing om 45 MEUR med full effekt från 2018. Omstruktureringskostnader på 2 (0) MEUR har kostnadsförts under perioden och avser främst de aktiviteter i programmet som påbörjats under det tredje kvartalet.

Januari - september 2015

 • Försäljningsvolym och intäkter var 2 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen hänförs främst till det första kvartalet
 • EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 53 (65) MEUR
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 20 (29) MEUR inklusive omstruktureringskostnader
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 14 (24) MEUR
 • Omstruktureringskostnader på 2 (0) MEUR har kostnadsförts under perioden, se ovan
 • Den 31 mars förvärvades stål- och metalldistributören Ovako Metals Oy Ab (tidigare Tibnor Oy) i Finland vilket påverkat rörelseresultatet positivt med en engångseffekt på 3 MEUR

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

2015Kv 3 2014Kv 3 2015Kv 1-3 2014Kv 1-3 2014Helår
Försäljningsvolym kton 150 145 525 538 697
Intäkter MEUR 188 184 651 664 862
EBITDA före omstruktureringskostnader MEUR 0 7 53 65 69
Justerad EBITDA marginal % -0,2 % 3,7 % 8,1 % 9,7 % 7,9 %
EBITDA MEUR -2 7 51 65 69
EBITDA marginal % -1,1 % 3,7 % 7,8% 9,7 % 7,9 %
EBIT före omstruktureringskostnader MEUR -11 -5 22 29 15
Justerad EBIT marginal % -5,6 % -2,4 % 3,4 % 4,4 % 1,8 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR -12 -5 20 29 15
EBIT marginal % -6,5 % -2,4 % 3,1 % 4,4 % 1,7 %
Nettoresultat MEUR -14 -8 0 0 -15
Resultat per aktie EUR -281 -166 9 5 -302
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 15 18 14 24 66
Nettoskuldsättningsgrad % 164 % 154 % 164 % 154 % 152 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 1 % 5 % 1 % 5 % 3 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 985 2 939 2 985 2 939 2 925

Koncernchefens kommentarer

"Det tredje kvartalet var utmanande för Ovako, med ett klart sämre affärsklimat än under första halvåret. Försäljningen i volym var trots det något bättre än samma kvartal föregående år. Försäljning och orderingång har påverkats negativt av nedgången inom olja - och gassegmentet, en svag marknad inom anläggningsmaskiner, samt en allmänt svag marknad inom kullager. Tillväxt inom dieselinsprutning och lastvagnar, tillsammans med ett flertal nya affärer, har balanserat volymen under kvartalet.

Resultatet påverkades av normala underhållsstopp under sommaren, men även av mycket snabbt fallande skrot- och legeringspriser. Normalt påverkas inte Ovakos resultat nämnvärt av variationer på ingående material, men vid mycket snabbt fallande priser uppstår negativa effekter, vilka belastat kvartalets resultat med 5 MEUR. Resultatet är på nuvarande nivå inte tillfredsställande.

Den underliggande tillväxttakten inom europeisk verkstadsindustri förväntas vara låg de kommande åren. Detta, tillsammans med en betydande överkapacitet inom Ovakos stålsegment, föranledde annonseringen av en strukturförändring inom koncernen som beräknas pågå under två år. Programmet kommer att innebära en minskning av cirka 250 medarbetare i koncernen när tre enheter avvecklas. Förhandlingar med fackliga representanter har påbörjats. Målsättningen är att sänka kostnaderna med 45 MEUR fram till 2018. Ovako bedömer att samtliga kunder och affärer kan hanteras inom ramen för den nya strukturen.

Beslutade satsningar inom marknad och teknologi genomförs enligt plan, inklusive metallurgiutvecklingen i Hofors. Investeringarna framåt förväntas ligga kvar på 30-35 MEUR de kommande åren, inklusive 10 MEUR över två år för att hantera strukturförändringen. Kapaciteten inom koncernen efter genomförd förändring förväntas vara 800-850 tusen ton, beroende på mix. Leveranserna under 2015 förväntas uppgå till cirka 700 tusen ton.

Utsikter på kort sikt

Marknaden förväntas vara fortsatt svag under det fjärde kvartalet, med säsongsmässiga lagerreduktioner hos våra kunder mot slutet av året. Leveranserna under fjärde kvartalet förväntas vara något svagare än samma kvartal förra året”.

Tom Erixon
vd och koncernchef

Stockholm, 3 november 2015

Du finner Ovakos rapport för tredje kvartalet 2015 i sin helhet på:
http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Grewin, External Communication Manager, 46 739 82 96 81
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control, +46 (0)8 622 13 23

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2014 uppgick till 862 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2925. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det tredje kvartalet var utmanande för Ovako, med ett klart sämre affärsklimat än under första halvåret. Försäljningen i volym var trots det något bättre än samma kvartal föregående år.
Tom Erixon