Kvartalsrapport för andra kvartalet 2014

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer om Ovakos andra kvartal 2014 och ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Andra kvartalet 2014

 • Försäljningsvolymen var i nivå med föregående år. Intäkterna minskade med 3 procent till 233 (240) MEUR, främst som en följd av minskade skrot och legeringstillägg
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 47 procent till 28 (19) MEUR, i huvudsak tack vare förbättrad produktmix och hög produktionstakt
 • Orderingången var oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16 (6) MEUR
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 (8) MEUR.
 • I maj genomfördes en omfinansiering. 300 MEUR i seniora säkerställda obligationer med en fast ränta på 6,50 procent fram till 2019 emitterades

Januari - juni 2014

 • Försäljningsvolymen ökade med 9 procent jämfört med samma period föregående år, och intäkterna med 4 procent. Den lägre ökningen av intäkterna relativt volymen beror främst på minskade skrot och legeringstillägg
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 58 (33) MEUR. Högre volym och bättre produktmix är de främsta anledningarna till resultatförbättringen
 • Produktionsvolymen ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 34 (10) MEUR
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6 (-6) MEUR.

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

    2014Kv 2 2013Kv 2 2014Kv 1-2 2013Kv 1-2 2013
Helår
Försäljningsvolym kton 189 191 393 361 675
Intäkter MEUR 233 240 479 460 850
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR 28 19 58 33 47
EBITDA marginal % 12,0 % 7,8 % 12,1 % 7,3 % 5,5 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR 16 6 34 10 -1
EBIT marginal % 6,7 % 2,6 % 7,0 % 2,2 % 0,0 %
Nettoresultat MEUR 0 2 9 -2 -21
Resultat per aktie EUR 8 38 170 -36 -412
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 1 8 6 -6 20
Nettoskuldsättningsgrad % 149 % 146 % 149 % 146 % 160 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 5 % -2 % 5 % -2 % 0 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 2 956 3 004 2 956 3 004 2 995

Koncernchefens kommentarer

”Under andra kvartalet fortsatte den positiva resultatutvecklingen som påbörjades under hösten 2013. Effektiviseringsprogrammet för 2014 går enligt plan och produktiviteten har ökat betydligt under första halvåret. Utfasningen av produktionen i enheten för kromad stång i Mora har påbörjats och beräknas vara klar i slutet av året. En förstärkt inköpsorganisation och bättre samordning inom koncernen har också bidragit till resultatförbättringen, främst inom direkt material och logistik. En bättre valutasituation och lägre energipriser bidrar också positivt till resultatet.

Kapacitetsutnyttjandet i stålverken har varit hög under kvartalet. Samtidigt har leveransprecisionen påverkats negativt av kapacitetsbegränsningar inom efterbehandlingen och ligger nu strax under koncernens mål på 90 procent. Installationen av en ny värmeugn i Imatra under hösten kommer att förbättra situationen. Vi har planerat en lageruppbyggnad i Smedjebacken inför sommarens stora ombyggnad av stränggjutningen. Kundservicen beräknas bli opåverkad av det utökade sommarstoppet i stålverket.

Marknadsutvecklingen under kvartalet var blandad, med en stabil början och en något svagare avslutning inför sommaren. Både intäkter och orderingång var i nivå med andra kvartalet 2013. En svag efterfrågan inom tunga fordon och gruvsektorn kompenserades av ökade intäkter inom andra områden. Orderboken är fortsatt något större än vid motsvarande tid föregående år

Uppbyggnaden av Ovakos Product Management och utvecklingsorganisation börjar nu ge resultat. Efter nylanseringen av M-Steel® i fjol har ett antal kundtester bekräftat stora kostnadsbesparingar inom maskinbearbetning. I härdat tillstånd är materialegenskaperna ännu mer unika, vilket öppnar nya möjligheter för M-Steel. Ett antal nya affärer har tecknats under kvartalet, bland annat inom energisektorn. IQ-Steel® fortsätter att stärka sin ställning inom applikationer där belastningen av komponenten är hög, samtidigt som en viktminskning är nödvändig. IQ-Steels unika egenskaper har lett till flera nya affärer inom denna typ av applikationer, exempelvis transmission. Nya produktlanseringar följer under hösten.

En omfinansiering av koncernen genomfördes under kvartalet. Den tidigare bankfinansieringen ersattes av ett europeiskt obligationslån på 300 MEUR. Obligationen mottogs väl av marknaden och har en löptid på fem år till en fast ränta på 6,50 procent.

Utsikter på kort sikt

Konjunkturen i Europa och efterfrågan på komponentstål förväntas förbli stabila under resten av året. Ovakos leveransvolymer för tredje kvartalet bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som i tredje kvartalet 2013. Resultatet påverkas säsongsmässigt av underhållstopp under juli, med ett förlängt stopp i stålverket i Smedjebacken.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef

Stockholm, 28 juli 2014

Du finner Ovakos rapport för andra kvartalet i sin helhet på: http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 8 622 13 40

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Marknadsläge och orderingång under andra kvartalet var stabila jämfört med föregående kvartal och fortsatt signifikant bättre än under den kraftiga inbromsningen mot slutet av 2012. Jämfört med samma period föregående år var orderingången 9 procent bättre.
Tom Erixon