Kvartalsrapport för första kvartalet 2014

Läs koncernchefens Tom Erixons kommentarer om Ovakos första kvartal 2014 och ladda ner den finansiella rapporten i sin helhet.

Första kvartalet 2014

  • Försäljningsvolymen ökade med 20 procent jämfört med samma period föregående år, och försäljningen med 12 procent. Den lägre ökningen av försäljningen relativt volymen beror främst på minskade skrot och legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser
  • Orderingången ökade med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Produktionsvolymen ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 30 (15) MEUR. Ökade volymer är den främsta anledningen till resultatförbättringen
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18 (4) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5 (-15) MEUR

I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.

Koncernens nyckeltal

      2014Kv 1 2013Kv 1 2013Helår
Försäljningsvolym kton   204 170 675
Försäljning MEUR   246 220 850
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MEUR   30 15 47
% av försäljning %   12,2 % 6,7 % 5,5 %
Rörelseresultat (EBIT) MEUR   18 4 -1
Rörelsemarginal (% av försäljning) %   7,3 % 1,7 % 0,0 %
Nettoresultat MEUR   8 -4 -21
Resultat per aktie EUR   162 -74 -412
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR   5 -15 20
Nettoskuldsättningsgrad %   141% 145 % 160 %
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) %   4 % 1 % 0 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal   2 973 3 001 2 995


Koncernchefens kommentarer


”Ovakos försäljning fortsatte att stärkas under första kvartalet i år och har nu haft en positiv trend sedan september förra året. Volymökningen på 20 procent jämfört med samma kvartal 2013 är ett resultat av både högre produktionstakt hos våra kunder och nya affärer som tecknades under 2013. De marknads- investeringar som genomförts de senaste två åren har tydligt bidragit till tillväxten. Andelen order med kort leveranstid är fortsatt relativt hög och vi bedömer att kundernas lagernivåer inte ökat nämnvärt. Orderboken har stärkts något under kvartalet.

Även om affärsläget har förbättrats behåller vi stort fokus på att genomföra det effektiviseringsprogram som meddelades i slutet av förra året. Genomförandet går enligt plan med målet att nå 17 MEUR i besparingar under 2014.

Kapacitetsutnyttjandet i stålverken har generellt sett varit hög under kvartalet. Genomförda produktivitetsförbättringar gör att ytterligare volymökningar kan hanteras inom nuvarande skiftgång och bemanning inom de flesta produktionsområden. Den aviserade personalminskningen på cirka 100 personer är fortsatt nödvändig för att säkerställa en långsiktig effektivisering och bedöms vara fullt genomförd under 2014.

Resultatförbättringen jämfört med första kvartalet föregående år drevs i huvudsak av en bra produktivitet och ökade försäljningsvolymer. En förbättrad produktmix bidrog också till resultatet och mixeffekten återspeglas även i orderboken.

Förberedelserna för en ny stränggjutningsmaskin i Smedjebacken är nu inne i en intensiv fas. Installationen genomförs under ett förlängt sommaruppehållet. Den nya strängen kommer att ge Smedjebacken ett bredare dimensionsprogram och bidra till det pågående kvalitetsarbetet. Detta är slutfasen av en treårig investeringsprocess i Smedjebacken med ombyggnad av skrotgården, ett nytt högteknologiskt rökgasfilter, anpassningar av valsverket och ökad kapningskapacitet. För att säkerställa leveransservicen från Smedjebacken och Boxholm under och efter sommaren sker en planerad lageruppbyggnad under andra kvartalet.

Säkerhetsarbetet har högsta prioritet. Samtliga verksamhetschefer, inklusive koncernchefen, deltar särskilt aktivt i säkerhetsarbetet under april månad med riskanalyser och förebyggande åtgärder i fokus. Den 28 april deltar Ovako i "The World Safety Day" i samordning med The World Steel Association.


Utsikter på kort sikt

Orderingången har varit stabil under första kvartalet och konjunkturen i Europa visar tecken på en fortsatt svagt positiv utveckling. Försäljningsvolymen under andra kvartalet bedöms bli något högre än samma kvartal förra året. Prisutvecklingen för resten av året bedöms bli svagt positiv.”

Tom Erixon
VD och Koncernchef


Stockholm, 24 april 2014

Du finner Ovakos rapport för första kvartalet i sin helhet på: http://www.ovako.com/Financial-information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, 46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2995. För mer information besök oss på www.ovako.com


Taggar:

Prenumerera

Citat

Ovakos försäljning fortsatte att stärkas under första kvartalet i år och har nu haft en positiv trend sedan september förra året
Tom Erixon