Ovako publicerar kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2017

Ovako tillkännagav idag resultatet för det andra kvartalet 2017. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 30 (28) miljoner euro och orderingången ökade med 15 procent jämfört med 2016. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 5 miljoner euro i form av lägre kostnader under kvartalet.

Andra kvartalet 2017 (2016)  

  • Orderingången ökade med 15 procent jämfört med föregående år 
  • Försäljningsvolymen var 5 procent högre än föregående år och intäkterna steg med 11 procent 
  • EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 30 (28) MEUR, och har stärkts av högre volymer och sänkta kostnader, men påverkats med -7 MEUR jämfört med föregående år av periodiseringseffekter i skrot- och legeringspriser och valutaeffekter 
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 22 (21) MEUR före omstruktureringskostnader på 2 (1) MEUR 
  • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 9 (8) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 2 (2) MEUR 
  • Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 5 MEUR i form av lägre kostnader 

- Ovakos resultat stärktes under det andra kvartalet, framförallt drivet av en förbättrad kostnadsstruktur och nya affärer. Orderboken fortsatte att stärkas under det andra kvartalet och var vid utgången av kvartalet 56 procent högre än motsvarande tid föregående år, samt 11 procent högre än föregående kvartal. Den positiva utvecklingen inom Ovakos säkerhetsarbete har också fortsatt och antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro är nu på den lägsta nivån i företagets historia. Säkerhetsarbetet fortsätter med hög prioritet mot vårt långsiktiga mål - ett olycksfritt Ovako, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako. Sammantaget har vi ett första halvår som är klart bättre än samma period föregående år och vi ser med tillförsikt fram mot de kommande kvartalen.

Utsikter på kort sikt

Mot bakgrund av den nuvarande höga aktiviteten hos våra kunder, samt en orderbok som är större och sträcker sig längre framåt i tiden, bedömer vi att försäljningsvolymen det tredje kvartalet kommer att vara högre än för motsvarande period föregående år, dock säsongsmässigt lägre än det andra kvartalet i år.

Koncernens nyckeltal

2017 Kv 2  2016 Kv 2 2017 Kv 1–2  2016 Kv 1–2    2016 Helår   
Försäljningsvolym   kton  212  201  416  386  708 
Intäkter   MEUR  244  219  478  420  781 
EBITDA före omstruktureringskostnader   MEUR  30  28  62  46  57 
EBITDA   MEUR  28  28  59  44  50 
     Justerad EBITDA marginal   12,1 %  13,0 %  12,9 %  11,0 %  7,3 % 
     EBITDA marginal   11,4 %  12,6 %  12,4 %  10,6 %  6,4 % 
Rörelseresultat (EBITA) före omstruktureringskostnader   MEUR  22  21  46  30  25 
Rörelseresultat (EBITA)   MEUR  20  20  43  29  18 
     Justerad rörelsemarginal (EBITA)   8,9 %  9,4 %  9,6 %  7,2 %  3,2 % 
    Rörelsemarginal (EBITA)   8,2 %  9,0 %  9,1 %  6,8 %  2,3 % 
EBIT   MEUR  18  17  39  24  9 
Nettoresultat MEUR  9  10  20  10  -12 
Kassaflöde från löpande verksamhet   MEUR  9  8  6  11  35 
Antal anställda vid periodens slut (FTE)   Antal  2 889  2 809  2 889  2 809  2 773 

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli kl. 08:00 CET.


Taggar: