Ovako publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2017

Ovako tillkännagav idag resultatet för det tredje kvartalet 2017. EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 9 (5) MEUR. Försäljningsvolymen under kvartalet uppgick till 162 kton, 11 procent högre än 2016, och orderingången ökade med 14 procent, samtidigt som orderboken var mer än 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under samma period från 3 till 14 MEUR. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 4 MEUR i form av lägre kostnader under kvartalet. 

Tredje kvartalet 2017 (2016)  

  • Orderingången ökade med 14 procent jämfört med föregående år
  • Försäljningsvolymen var 11 procent högre än 2016 och intäkterna steg med 19 procent
  • EBITDA före omstruktureringskostnader var till 9 (5) MEUR och stärktes av ökad försäljning och sänkta kostnader genom omstruktureringsprogrammet. Resultatet påverkades också av kostnader kopplade till ökning av bemannad kapacitet, vilket kommer att bidra till högre produktion under fjärde kvartalet
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 1 (-3) MEUR före omstruktureringskostnader på 0 (3) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet var till 14 (3) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 1 (2) MEUR
  • Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 4 MEUR i form av lägre kostnader
  • I september säkerställdes refinansiering av koncernen genom ett nytt femårigt obligationslån på 310 MEUR till en fast ränta på 5,0 procent, vilket ger en besparing på 4 MEUR per år i räntekostnader.

- Vi är glada att vårt långsiktiga och systematiska säkerhetsarbete har fortsatt att ge resultat och antalet olyckor som leder till sjukfrånvaro nu är på den lägsta nivån i företagets historia, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako. Samtidigt har den positiva marknadsutvecklingen från det första halvåret fortsatt under det tredje kvartalet. Både försäljningsvolymer och orderingång ökade och vi levererade vårt starkaste Q3-resultat sedan 2011. Resultatförbättringen drevs av ökad försäljning och sänkta strukturella kostnader. Pågående utökning av kapacitet för att möta ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet belastade resultatet något. Vår goda resultatutveckling möjliggjorde en framgångsrik omfinansiering under kvartalet genom emission av en ny femårig obligation till lägre ränta.

Utsikter på kort sikt  

Mot bakgrund av den fortsatt höga industriella aktiviteten hos våra kunder, utökade skift i flera av våra produktionsflöden, samt en välfylld orderbok, bedömer vi att vi kommer se en fortsatt stark utveckling för leveransvolymer under det fjärde kvartalet. 

Koncernens nyckeltal

2017 Kv 3 2016 Kv 3 2017 Kv 1–3 2016 Kv 1–3 2016 Helår
Försäljningsvolym kton 162 146 578 532 708
Intäkter MEUR 197 165 675 585 781
EBITDA före omstruktureringskostnader MEUR 9 5 71 51 57
EBITDA MEUR 9 2 68 47 50
     Justerad EBITDA marginal   4,6 % 3,2 % 10,5 % 8,8 % 7,3 % 
     EBITDA marginal   4,5 % 1,4 % 10,1 % 8,0 % 6,4 % 
Rörelseresultat (EBITA) före omstruktureringskostnader MEUR 1 -3 47 28 25
Rörelseresultat (EBITA) MEUR 1 -6 44 23 18
     Justerad rörelsemarginal (EBITA)   0,6 % -1,6 % 7,0 % 4,7 % 3,2 % 
     Rörelsemarginal (EBITA)   0,5 % -3,4 % 6,6 % 3,9 % 2,3 % 
EBIT MEUR -1 -8 38 16 9
Nettoresultat MEUR -6 -11 14 -1 -12
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 14 3 20 14 35
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 3 024 2 811 3 024 2 811 2 773

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl. 08:00 CET.


Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.