Rapport för andra kvartalet 2012

Andra kvartalet 2012

  • Försäljningen uppgick till 263 (307) MEUR, en nedgång med 14 procent jämfört med det andra kvartalet 2011.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 (39) MEUR, motsvarande 7,0 (12,6) procent av försäljningen.
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 7 (24) MEUR.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 21 (27) MEUR.

Januari - juni 2012

  • Försäljningen uppgick till 540 (610) MEUR, en nedgång med 11 procent jämfört med motsvarande period 2011.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (74) MEUR, motsvarande 7,3 (12,2) procent av försäljningen.
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 17 (44) MEUR.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 38 (19) MEUR.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 117 procent jämfört med 137 procent vid utgången av föregående år.

(I rapporten syftar siffror inom parentes på motsvarande period under föregående år.)

Moderbolaget Ovako Group AB har namnändrats från Triako Midco AB i juli 2012.

Koncernens nyckeltal

2012Kv 2 2011Kv 2 2012Kv 1-2 2011Kv 1-2 2011Helår
Försäljning MEUR 263 307 540 610 1 121
Rörelseresultat före avskrivningar (”EBITDA”) MEUR 30 50 62 97 134
% av försäljning % 11,3 % 16,2 % 11,4 % 15,9 % 12,0 %
Rörelseresultat (”EBIT”) MEUR 19 39 40 74 90
Rörelsemarginal (% av försäljning) % 7,0 % 12,6 % 7,3 % 12,2 % 8,0 %
Nettoresultat MEUR 7 24 17 44 38
Resultat per aktie EUR 142 483 329 888 755
Kassaflöde från löpande verksamhet MEUR 21 27 38 19 56
Nettoskuldsättningsgrad % 117 % 123 % 117 % 123 % 137 %
Avkastning på sysselsatt kapital (”ROCE”) % 10 % n/a 10 % n/a 17 %
Antal anställda vid periodens slut (FTE) Antal 3 101 3 268 3 101 3 268 3 239


Koncernchefens kommentarer

"Ovakos försäljning och resultat under det andra kvartalet uppgick enligt förväntan till samma nivå som under första kvartalet. Efterfrågemönstret under andra kvartalet, liksom under det första, kännetecknades av sena order med önskemål om korta leveranstider. Åtgärder för att säkerställa minskad kapitalbindning har genomförts under kvartalet med bra resultat. Det operativa kassaflödet har utvecklats positivt och uppgick till 38 MEUR första halvåret. Leveransprecisionen var fortsatt i nivå med koncernens målsättning och väsentligt högre än föregående år.

Kapacitetsanpassningarna, för att möta en svagare marknad under 2012, påbörjades redan under hösten 2011 och personalminskningarna har fortsatt under året. Minskningen sedan Q3 2011 motsvarar cirka 300 heltidstjänster, varav cirka 140 under 2012, vilket är något mer än vad vi indikerade tidigare. Produktionskapaciteten har i stort varit i balans med efterfrågan under första halvåret.

Som ett led i arbetet med tidigare aviserade investeringar, har ett omfattande installations- och underhållsarbete påbörjats under sommaren. I Hofors pågår arbetet med det nya ringvalsverket för stora dimensioner och samtidigt genomförs första etappen av ombyggnaden av rörverket. I Smedjebacken genomförs första etappen av ett nytt system för rening av rökgas från stålugnen för att möta ökade krav på luftrening. I Imatra genomförs åtgärder för att minska processtiden i stålverket samtidigt som åtgärder vidtas för att öka kapaciteten inom kvalitetssyning av färdiga produkter. De långsiktiga investeringarna är viktiga steg för Ovako för att möta framtidens krav på oss som ledande europeisk producent av komponentstål.

Utsikter på kort sikt

Den finansiella krisen i Europa fortsätter att påverka affärsklimatet negativt. Efterfrågan förväntas bli fortsatt svag under resten av året. Beredskapen för att hantera ett försämrat marknadsläge är hög. Det tredje kvartalet påverkas säsongsmässigt av produktionsstopp som en följd av semestrar och underhållsarbeten. I likhet med tidigare år blir därför resultatet i tredje kvartalet väsentligt lägre jämfört med årets första två kvartal."

Stockholm, 24 juli 2012

Tom Erixon
VD och Koncernchef

 Du finner rapporten för andra kvartalet 2012 i sin helhet på: http://www.ovako.com/IR

För ytterligare information vänligen kontakta:

Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen omfattar låglegerat stål och kolstål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Bolaget har 11 produktionsorter och ett flertal säljbolag i Europa och USA. Omsättningen 2011 uppgick till 1 121 miljoner euro och antalet anställda var 3 239. Den totala produktionskapaciteten är 1,3 miljoner ton stål per år.

Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 3 000 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 1000 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 ett dotterbolag som ingår i den japanska stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med 93 500 anställda globalt och en årlig omsättning på 43 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nipponsteel.com.

Prenumerera