Kallelse till extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2017 kl. 14.00 Bolagets lokaler på Klädpressaregatan 1, vån 4 i Göteborg.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels senast måndagen den 30 oktober 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndag den 30 oktober 2017 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Parans Solar Lighting AB (publ), Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg, eller per e-post till karolina.zrimsek@parans.com eller per telefon på 031-20 15 90. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före måndagen den 30 oktober 2017, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär kan erhållas genom att kontakta karolina.zrimsek@parans.com.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet begränsas till 6 000 000 aktier.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen.

* * * * * *

Göteborg i oktober 2017

PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar