Aktiebolag och andelslag måste lämna in sina bokslut till handelsregistret: även verksamma företag kan riskera avregistrering

Report this content
Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar den här veckan ett uppmaningsbrev till cirka 1 300 aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sina bokslutshandlingar inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag om det inte lämnar in sina bokslutshandlingar inom den angivna fristen.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om verksamheten har avbrutits eller lagts ned.

I Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre kan var och en gratis kontrollera om företagets bokslut finns registrerat i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutet till PRS endast om handlingarna har lämnats in med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen och lagen om andelslag.

För mer information kontakta:

Sari Laajaranta
Teamchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5414

 

 

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media