Ändring från 1 juli 2019: bolag kan bildas utan aktiekapital

Report this content

Kravet på minsta aktiekapital på 2 500 euro slopades den 1 juli 2019 för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Aktiebolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan minska sitt aktiekapital till noll euro, men aktiebolag kan även i fortsättningen ha ett aktiekapital.

Det belopp som betalas för aktierna, det vill säga teckningspriset, kan i fortsättningen också helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Det här är möjligt om det i bolagsordningen inte har bestämts något nominellt belopp för en aktie. Om aktien har ett nominellt belopp, måste motsvarande belopp av teckningspriset alltid tas upp i aktiekapitalet.

Om bolaget inte har något aktiekapital, visar handelsregisteruppgifterna att bolagets aktiekapital är noll euro.

Sättet att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi har också ändrats

E-tjänsten på ytj.fi har ändrats så att det är möjligt att starta aktiebolag endast om både aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro.

Anmälan är färdig för handläggning vid handelsregistret när den har undertecknats elektroniskt och behandlingsavgiften har betalats i e-tjänsten. Därtill måste man ha lagt till i anmälan styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg om eller redogörelse för betalningen av aktiekapitalet.


Mer information:
Kati Huovinen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 464 0940

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media