I handelsregistret saknas förmånstagaruppgifter för drygt 100 000 företag – kan försvåra företagens verksamhet

Report this content

Penningtvättslagen förutsätter att de flesta företag lämnar in anmälan om verkliga förmånstagare till handelsregistret och ser till att uppgifterna är uppdaterade. Idag har 150 000 förmånstagaranmälningar lämnats in till handelsregistret, men fortfarande fattas mer än 100 000 anmälningar om förmånstagare. Tidsfristen för att lämna in den lagstadgade anmälan gick ut redan senaste sommar.

Förmånstagarna är i de flesta fall ägare i företag. Anmälan om förmånstagare ska lämnas in även om företaget inte har sådana förmånstagare som definieras i penningtvättslagen.

Skyldigheten att lämna in en separat förmånstagaranmälan gäller alla aktiebolag och andelslag samt en del av öppna bolag och kommanditbolag. Börsbolag, företagare med firma och bostadsaktiebolag ska inte anmäla sina förmånstagare, inte heller föreningar och stiftelser.

Försummelse av anmälningsskyldigheten försvårar verksamheten

Företagsverksamheten kan försvåras om företaget inte anmäler sina förmånstagaruppgifter och håller dem uppdaterade.

Företagets samarbetspartner ser i handelsregisterutdraget att företaget inte har anmält uppgifter om förmånstagare.

Till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer är skyldiga att kontrollera kundernas förmånstagaruppgifter. De kan rapportera till PRS om företagets uppgifter är bristfälliga eller inkonsekventa.

Enligt företags- och organisationsdatalagen kan den som försummar anmälningsskyldigheten dömas till böter.

Läs mer om förmånstagaruppgifter och anmälan på webbplatsen prh.fi.

Ytterligare information

Lalli Knuutila
Registerchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5018


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media