Stiftelsetillsynens årsrapport 2020 publicerad

Report this content

Stiftelsernas tillsynsmyndighet Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en rapport över tillsynsärenden 2020. Rapporten beskriver innehållet i de mest centrala tillsynsbesluten och ärenden som behandlats i domstolar.

PRS tillsyn över stiftelser grundar sig på de årsrapporter som stiftelserna lämnar in. Största delen av de cirka 2 700 registrerade stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom de i stiftelselagen bestämda sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Cirka 550 stiftelser lämnade inte in årsrapporten inom den utsatta tiden.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga vite till stiftelsens styrelse om stiftelsen inte kompletterar bristerna i årsrapporten eller inte alls lämnar in årsrapporten. Antalet uppmaningsbrev som vi skickade år 2020 ökade från året innan. Däremot minskade antalet förelagda viten.

Dessutom uppmanade vi cirka 90 stiftelser att uppdatera bristfälliga registeruppgifter om sin styrelse. Av de stiftelser som fick uppmaningen uppdaterade nästan alla sina uppgifter. Vi följer situationen av de stiftelser som inte har uppdaterat uppgifterna och vidtar vid behov fortsatta åtgärder.

År 2020 fattade vi 27 tillsynsbeslut. Besluten handlade bland annat om förbjudna närståendekretstransaktioner och rapportering av närståendekretstransaktioner, betalning av ett mycket stort arvode retroaktivt till en styrelseordförande samt försummelse av en god mans åtgärder. I flera beslut ingrep vi även i icke-verksamma stiftelser och organisering av stiftelsers förvaltning på ett behörigt sätt.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2020 på prh.fi.

Ytterligare information:

Terhi Maijala
Lag- och tillsynschef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5300


Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Prenumerera

Media

Media