Tampereen Kotilinnasäätiö bröt mot stiftelselagen vid överlåtelse av arrenderätten till Muotialantie

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ålade den 13 oktober 2017 stiftelsen Tampereen Kotilinnasäätiö sr att rätta till sina förfaringssätt. Stiftelsen har inte handlat omsorgsfullt när den har utrett Tammerfors stads inställning vid överlåtelsen av arrenderätten till Muotialantie, eftersom stiftelsen inte har fått stadens entydiga godkännande för sitt agerande. Stiftelsen borde ha bett staden om ett skriftligt officiellt beslut om överlåtelsen av arrenderätten.

PRS inledde övervakningen i juli 2017 efter att medierna hade rapporterat om överlåtelsen av arrenderätten angående ett arrendeavtal mellan Tammerfors stad och stiftelsen.

Tammerfors stadsstyrelse beslutade i sitt möte den 14 augusti 2017 att jämka sanktionen i arrendeavtalets villkor från 1,8 miljoner euro till 1,15 miljoner euro. Dessutom förpliktade staden stiftelsen att genomföra ett byggnadsprojekt avsett för boende till rimligt pris i området Ranta-Tampella och att för den självfinansierade delen av projektet använda det belopp som stiftelsen grundlöst fått genom försäljning av arrendeavtalet.

Det hör inte till PRS befogenheter att ta ställning till avtalet mellan Tampereen Kotilinnasäätiö och Tammerfors stad eller till agerandet av stadens tjänstemän. PRS har endast utrett om stiftelsens ledning har handlat omsorgsfullt och organiserat stiftelsens verksamhet på ett ändamålsenligt sätt för att främja stiftelsens ändamål.

Det beslut som PRS gett till Tampereen Kotilinnasäätiö sr har inte vunnit laga kraft, och stiftelsen kan söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Ytterligare uppgifter:
Asko Metsola
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5797
fornamn.efternamn@prh.fi

Taggar:

Om oss

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter. Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Kontakt

 • Anna Lauttamus-Kauppila

  Direktör för kundservice och kommunikation


  050 563 5724
 • Leena-Liisa Lehikoinen

  Kommunikationschef


  029 509 5877
 • Päivi Männikkö

  Kommunikationsspecialist


  029 509 5874

Prenumerera