• news.cision.com/
  • PolarCool/
  • PolarCool AB (publ) har tillsammans med samarbetspartnern ABCDx samt Lunds Universitet inlämnat en ansökan om Eurostars-bidrag som kan ge konsortiet 1 MEUR

PolarCool AB (publ) har tillsammans med samarbetspartnern ABCDx samt Lunds Universitet inlämnat en ansökan om Eurostars-bidrag som kan ge konsortiet 1 MEUR

Report this content

PolarCool, ABCDx och Lunds Universitet har tillsammans lämnat in en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars. Ansökningen kan ge konsortiet upp till 1 miljon Euro i EU-bidrag. Eurostars är ett EU program som är inriktat mot högteknologiska små- och medelstora företag (så kallad SME). Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering av utveckling av nya produkter och teknologier.

Konsortiet kommer att utveckla och kommersialisera PolarTBICheck™, en portabel kostnadseffektiv lösning för tidig diagnos och behandling av idrottsrelaterad hjärnskakning. Med hänsyn till det positiva befintliga evidensunderlaget avseende TBICheck™ och PolarCap® System, är vi övertygade om att integrationen av båda produkterna kommer att utgöra en attraktiv och unik produkt för idrottsläkare och idrottare.

Varje år drabbas mer än 25 miljoner människor av hjärnskakning, varav 10 miljoner besöker sjukhuset för en CT-röntgen, medan övriga 15 miljoner inte genomgår undersökningar grund av de höga kostnaderna som CT-röntgen medför. Särskilt inom idrottsmedicin har hjärnskakningar blivit ett betydande hälsoproblem som orsakar kort- och långvariga problem, som huvudvärk, illamående, ljud- och ljuskänslighet, depression och neurodegenerativa sjukdomar. Även upprepade huvudkollisioner kan leda till kronisk hjärnskada såsom kronisk traumatisk encefalopati (Chronic Traumatic Encephalopthy, CTE).

Traumatiska hjärnskador bidrar till ungefär en tredjedel av alla skaderelaterade dödsfall i skador och utgör en betydande ekonomisk börda (76,5 miljarder dollar enbart i USA). Cykling, amerikansk fotboll, fotboll, kampsport, rugby och ishockey är de sporter där utövarna löper högst risk för hjärnskada.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via blodprov i fingret mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada. Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte. Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Resultaten uppvisar att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p< 0,001). Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

PolarCool beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september, att påbörja utveckling av mobila applikationer (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner. Inom ramen för konsortiet kommer både ABCDx och PolarCool utveckla mobila applikationer som ska utgöra integrerade verktyg till att bli viktiga stöd för läkare och idrottare vid diagnostik och behandling av mild traumatisk hjärnskada (mTBI).

Konsortiets ansökan har nu passerat en viktig milstolpe i steg 2, så kallat ”eligibility stage”. Nedan framgår urvalsprocessen. Samtliga ansökningar som passerat ”eligibility stage” behandlas i nuläget av en expertpanel och inom 4 månader från inlämning väntas svar meddelas för vilka som tilldelas medel och utses som vinnare i Eurostars, dvs mot slutet av januari 2020 får vi besked.

Hela utvärderingsprocessen beskrivs i detalj i denna länk: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar