Tredje kvartalet 2019: Fortsatt positiv utveckling

Report this content
Läs original

Tredje kvartalet 2019 *

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 026 (8 840) MSEK vilket innebar en organisk ökning om 1 %

  • Rörelseresultatet uppgick till 57 (-73) MSEK

  • Justerat rörelseresultat uppgick till 103 (-65) MSEK

  • Periodens resultat var -51 (-122) MSEK

  • Resultat per aktie var -0,03 (-0,06) SEK

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 0 (-371) MSEK

* Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. I enlighet med IFRS 16 har jämförelsetalen inte omräknats.

Kommentar från Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef

Årets tredje kvartal visar en fortsatt positiv utveckling och i jämförelse med samma kvartal 2018 ser vi ett förbättrat resultat. Ett tydligare fokus på affären och fortlöpande omställningsarbete ger förbättrad lönsamhet i Sverige, Danmark och Norge.

I kvartalet har en mer fokuserad strategi fastslagits. I enlighet med den arbetar PostNord målmedvetet med kärnverksamheten – paket och brev – i syfte att säkerställa en ledande position i en värld med förändrade kommunikations- och konsumtionsmönster. PostNord har de senaste åren genomfört stora förändringar för att möta nedgången på brev, samtidigt har vi varit offensiva i att ta en ledande position inom e-handelsleveranser. Inom vårt paketerbjudande till företag med inriktning på slutkonsument har vi den största affärsmöjligheten. Segmentet växer snabbt och präglas av höga krav från mottagarna på smidiga leveranser.

– Ett erbjudande anpassat efter konsumenternas förväntningar, exempelvis på hållbara leveransalternativ, är centralt. Allt detta arbetar vi nu med i koncernens nya, kundnära samt förenklade organisation. Den viktigaste förklaringen till den positiva trenden inom verksamheten är alla medarbetares goda insatser, säger t.f. VD och koncernchef Annemarie Gardshol.

Tre av fyra e-handlande nordbor uppger att de alltid, ofta eller ibland, tar hänsyn till hållbarhetsfrågan. En viktig fråga är att öka fyllnadsgraden i våra lastbilar genom att minska mängden luft i paket samt att samordna transporter. Vårt mål att reducera koncernens totala koldioxidutsläpp i slutet av 2020 med 40 procent i förhållande till nivåerna 2009 ligger nu på dryga 35 procent. Även returfrågan har en effekt på paketens klimatpåverkan. I september släppte PostNord rapporten E-barometern för andra kvartalet. Den visar att det numera är mindre vanligt med fri retur inom svensk e-handel och att de svenska konsumenternas förväntan på fria returer har sjunkit sedan i fjol.

Slutkonsumenten och kundupplevelsen blir allt viktigare för vår affär. I Danmark har leveransnät-verket expanderat betydligt och PostNord har kommit ännu närmare slutkonsumenten. Sedan årsskiftet har mer än 300 nya leverensställen öppnats i Danmark. Målet är att nå nära 500 innan den intensiva Black Friday-perioden.

Att i enlighet med strategin säkerställa en långsiktig postverksamhet innebär att vi verkar för en servicenivå som är anpassad efter marknadens behov till en rimlig kostnad. PostNord Danmark har gått in i den sista fasen av den pågående omvandlingen av den danska verksamheten, och med en ny effektiv servicemodell på plats är fokus nu på att förbättra kundupplevelsen. Parallellt pågår arbetet med att ta fram och etablera en ny utdelningsmodell för brev på den svenska marknaden.

– Vidare behöver de nuvarande postregleringarna i Sverige och Danmark uppdateras och en konstruktiv dialog pågår med både såväl svenska som danska beslutsfattare. Ett steg i rätt riktning är den nya svenska postförordningen från augusti som möjliggör portohöjning för att kompensera för fallande brevvolymer. Den 30 september informerade vi om att vi höjer brevportot för inrikes brev i Sverige från 9 till 11 kronor den 1 januari 2020, säger t.f. VD och koncernchef Annemarie Gardshol.

Affärshändelser under perioden värda att nämna omfattar ett scanning- och EDI-kontrakt mellan PostNord Strålfors och Telia, nya avtal med Volvo Cars och Ahlsell för PostNord Sverige samt ett ingånget logistikavtal mellan Thanke AS och PostNord Norge. På den svenska marknaden har vi en god tillväxt på Varubrev och en fortsatt återströmning av brevvolymer till följd av att konkurrenter drar sig ur vissa geografiska områden samt förnyade intresset för oadresserad direktreklam (ODR).

Leveranskvaliteten på brev i Sverige (SWEX) landade på 96,74 procent, det vill säga över lagkravet på 95 procent. I Danmark ligger leveranskvaliteten på danska normalbrev (DEX) något över lagkravet på 93 procent. Total leveranskvalitet på paket för PostNord-koncernen var 95,6 procent.

Under hösten har vi haft två uppmärksammade lanseringar av nya frimärken; de danska frimärkena med hundmotiv, som är ett resultat av PostNords tävling ”Min hund på frimærke”, och de svenska modefrimärkena, för att lyfta fram exportframgången av svenskt mode.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CET. 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar