Powerbox publicerar sin Förenta Nationernas Global Compact Communication On Progress report 2018

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, publicerar sin 2018 Communication On Progress rapportsom deltagare i Förenta Nationernas Global Compact. Communication on Progress (COP) är ett årligt offentliggörande där företaget informerar intressenter om sitt arbete med implementering av de tio principerna i FN:s Global Compact.

I detta sin första Communication on Progress rapport beskriver Powerbox sina aktiviteter för kontinuerligt fördjupad integration av FN:s Global Compacts tio principer in i företagets affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet. Som ett led i sin strategi för ESG (Environment, Social, Governance - miljö, socialt, styrning) har företaget implementerat och förstärkt processer som garanterar högsta respekt för mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption.

“Det är med stor tillfredsställelse jag meddelar att Powerbox på nytt bekräftar sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption,” säger Martin Sjöstrand, CEO vid Powerbox. ”Vi är också engagerade i att dela med oss av informationen med våra intressenter, genom våra normala kommunikationskanaler”.

Mänskliga rättigheter – Powerbox genomför utbildning för medarbetare med uppföljning som del av den årliga utvärderingen med medarbetarna. Företaget har också infört Powerbox Supplier Handbook, med fokus på leverantörens engagemang och skyldigheter avseende mänskliga rättigheter, inklusive uppföljande granskning. 

Rättigheter i arbetslivet – Powerbox lägger stor vikt vid kultur och tydlighet, och bästa praxis genomförs inom hela gruppen för transparens och effektivitet. Medarbetarmöten för att dela information om företaget och verksamheten genomförs regelbundet, och därutöver även vid speciella händelser. Samtliga medarbetare har tillgång till företagets Intranet, inklusive möjlighet att publicera, för att dela med sig av nyheter, saker av intresse, yttranden eller annat. Företagets VD (CEO) och övriga ledningsgruppen tillämpar en öppen-dörr-filosofi gentemot samtliga medarbetare.

Miljö – Powerbox arbetar hårt med att minimera sin negativa miljöpåverkan och strävar samtidigt efter att maximera den positiva. En integrerad del i det arbetet är att inkludera FN:s Global Compacts tio principer i vårt arbetssett och i vår företagsfilosofi. Ett exempel på vårt engagemang för FN:s Sustainable Development Goals är vårt pågående stöd till Vi-Skogen, en svensk biståndsorganisation som arbetar för minskad fattigdom och förbättrad miljö genom plantering av träd, Agroforestry.

“Sedan 2017 har vi stött Vi-Skogen, en biståndsorganisation som arbetat med trädplantering och bekämpning av fattigdom i Ostafrika under mer än 35 år. Förra året planterade man mer än fem miljoner träd, med en avsevärd positiv effekt för både bekämpning av fattigdom och miljöförbättring”, säger Patrick Le Fèvre CMO/CCO och ESG ambassadör vid Powerbox. ”Som en del av vårt FN Global Compact engagemang, genom vårt samarbete med Vi-Skogen och deras Agroforestry, stödjer vi Support Development Goal nr 15 (Life on Land), samt även mål nr 1(No povertry), nr 2 (Zero hunger) och nr 13 (climate action).”

Anti-korruption – Powerbox utbildar sina medarbetare anpassat till företagets riskprofil och medarbetarnas respektive ansvar. Vi har även ett ”whistleblower” larmsystem för situationer med misstanke om korruption eller mutor.

Vi är goda sammhällsmedborgare – Powerbox strategi för ESG (Environment, Social, Governance - miljö, socialt, styrning) stöttas av samtliga våra medarbetare världen över. Strategin uppmuntrar lokalt engagemang som stöd för FN:s Global Compacts initiativ för företagsansvar och dess tio principer. Många projekt, från små till stora, har initierats inom Powerbox i samtliga länder där vi är aktiva.

Bild från: PRBX/iStock/RomoloTavani

Powerbox bekräftar på nytt sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption.

Aktuell länk:

Powerbox (PRBX) United Nations Global Compact 2018 Communication On Progress report:

https://www.prbx.com/sustainability/#ungc

För mer information

Besök www.prbx.com
Kontakta Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com

Om Powerbox
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård, transport/järnväg och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. Powerbox är ett företag inom Cosel gruppen.

Om Cosel
Cosel, grundat i Japan 1969, är ett av världens ledande företag för utveckling och tillverkning av högpresterande AC-DC kraftaggregat, DC-DC omvandlare och EMI filter. Med kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet som huvudfokus känner vi stolthet över att utveckla några av de mest högkvalitativa och tillförlitliga produkter som finns i världen idag. Cosel, med säljkontor i Japan, Asien, Europa och Nordamerika, har ca 790 medarbetare och omsätter284 miljoner USD. 

https://en.cosel.co.jp/corporate/

Om de tio principerna i FN:s Global Compact
De tio principerna i FN:s Global Compact grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, samt FN:s konvention mot korruption.

https://www.unglobalcompact.org/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är med stor tillfredsställelse jag meddelar att Powerbox på nytt bekräftar sitt stöd för de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, miljö och arbete mot korruption. Vi är också engagerade i att dela med oss av informationen med våra intressenter, genom våra normala kommunikationskanaler.
Martin Sjöstrand, VD Powerbox