Preem drar tillbaka ansökan om nytt miljötillstånd för Lysekil

Report this content

Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen.

ROCC-projektet har varit en betydande del av den ansökan som nu dras tillbaka. Syftet med projektet har främst varit att minska produktionen av svavelrik tjockolja till förmån för produkter med låg svavelhalt, som diesel och bensin. Projektet har varit innovativt, men tekniskt utmanande och resurskrävande. COVID-19-krisen och dess effekter på världsekonomin har bidragit till att projektet inte längre är kommersiellt hållbart. Styrelsens beslut innebär även att den ansökan om nytt miljötillstånd för raffinaderiet, som gjordes 2016, återkallas.

– Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, säger Magnus Heimburg, nytillträdd VD för Preem.

Beslutet innebär att resurser nu kommer att koncentreras till Preems övriga utvecklingsprojekt som på ett tydligare sätt kommer att bidra till ökad förnybar produktion. Dessa projekt säkrar Preems fortsatta konkurrenskraft och bidrar även till att säkra arbetstillfällen och främja den regionala utvecklingen.

Preem är Sveriges största producent av förnybara drivmedel. Preems högsta prioritet är nu att påskynda omställningen genom att påbörja förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil. En ny ansökan kommer därför att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet.

Preem prioriterar dessutom utökad produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Göteborg. Där planeras idag Sveriges största anläggning för produktion av förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Miljötillståndsprocessen för denna anläggning är sedan tidigare påbörjad och behandlas i mark- och miljödomstolen.

– Beslutet är ett viktigt steg i att accelerera omställningen vid båda raffinaderierna, från fossil produktion till förnybart, och är ett viktigt steg för att nå våra mål, tillägger Magnus Heimburg.

Den ekonomiska nedgången och den minskande efterfrågan på drivmedel har pressat den globala raffinaderiindustrin, inklusive Preem. Samtidigt har regeringen beslutat om en mer ambitiös reduktionsplikt i Sverige och uttryckt en vilja att stödja inhemsk förnybar drivmedelsproduktion, vilket har förbättrat investeringsklimatet.

– Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. I ett läge där tuffa prioriteringar måste göras är det avgörande för Preems ekonomiska stabilitet och konkurrenskraft att allokera resurser till de projekt som tydligast går i linje med den övergripande strategin och jag ser fram emot att leda denna storskaliga och viktiga omställning, avslutar Magnus Heimburg.

Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2019 var Preems omsättning 96 miljarder SEK.

Prenumerera