Preem investerar 300 miljoner i ny produktionskapacitet för biodrivmedel

Drivmedelsbolaget Preem har beslutat att bygga ut kapaciteten för biodrivmedel i Göteborg. Den ombyggda anläggningen innebär att Preem närmare fördubblar sin produktionskapacitet för drivmedel, baserat på gröna råvaror. Beslutet har tagits trots fortsatt politisk osäkerhet kring vilka skatter och kvotregler som kommer att gälla för biodrivmedel bortom 2016. Investeringen beräknas till ca 300 miljoner och projektet har påbörjats under vintern.

Investeringen innebär både en nära fördubblad produktion och en uppgradering av den s.k GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) för s.k. isomerisering vilket kommer att förbättra vinteregenskaperna på producerat biodrivmedel. Från och med hösten 2015 kommer Preem att kunna erbjuda Evolution Diesel, med en tredjedel förnybart innehåll, året runt och i hela landet.

-          Vi bedömer att det bara finns en rimlig tolkning av den långsiktiga drivmedelspolitiken, även om det saknas klara beslut, och det är att Sverige ska ha en betydligt större andel gröna drivmedel. Det gäller framför allt om vi ska nå regeringens mål om en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen till 2030, säger Petter Holland, VD för Preem.

Preems Evolution Diesel baseras idag på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Restprodukter från skogs- och massaindustrin har stor potential att ersätta en betydande del av de fossila drivmedel som förbrukas i Sverige.

-          Vi saknar klara signaler om vilka skatteregler och kvoter som kommer att gälla efter 2017, men väljer ändå att gå före och bygga ut vår kapacitet. Vi gör bedömningen att vår produkt har stor potential på marknaden. Dieselförbrukningen har ökat kraftigt de senaste åren och vår produkt har fördelen att både ha utmärkta miljöegenskaper och samtidigt gå att använda i alla dieselmotorer, nya som gamla, säger Petter Holland.

Med investeringen stärks också konkurrenskraften för Preems raffinaderier. På sikt ser Preem exportmöjligheter för gröna, svenskproducerade drivmedel.

-          Vi har unikt goda förutsättningar att utveckla och tillverka förnybara och hållbara drivmedel från våra skogs- och lantbrukssektorer, och med våra raffinaderier ligger vi nu väl positionerade för att kunna producera stora volymer standarddrivmedel från gröna råvaror, säger Petter Holland.

För mer information:

Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01, epost thomas.ogren@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med närmare 600 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna.Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2012 var Preems omsättning 115 miljarder SEK. Läs mer på www.preem.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår produkt har fördelen att både ha utmärkta miljöegenskaper och samtidigt gå att använda i alla dieselmotorer, nya som gamla
Petter Holland