Preem tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med Svensk Exportkredit

Report this content

Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion avser Preem att teckna ett låneavtal om tre miljarder kronor med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier.

Detta är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram och avser finansiera Preems planerade storsatsning på raffinaderiet i Lysekil för produktion av biodiesel baserad på förnybar råvara. En produktion som kommer att spela en central roll för transportsektorn framöver, och bidra till ökad svensk självförsörjning av biodrivmedel.

– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi nu snabba på våra investeringar och säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till svensk transportsektor, säger Lina Stolpe, CFO på Preem.

Den totala kostnaden för Preems investering är 3 525 miljoner och bolaget erhåller ett grönt lån om 3 miljarder av SEK. Lånet löper på 7 år och garanteras av Riksgälden med en grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet.

– Att minska den globala klimatpåverkan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preem är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Lånet är öronmärkt till investeringen vid raffinaderiet i Lysekil avseende ombyggnationen av den så kallade Synsat-anläggningen som idag producerar diesel. Målet är att ombyggnationen ska öka Preems produktion av biodrivmedel med uppemot 950 000 kubikmeter årligen, vilket minskar de fossila koldioxidutsläppen i användarledet med åtminstone 1,7 miljoner ton per år.

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Låneavtalet med SEK är villkorat dels av godkännande från Preem-koncernens andra externa finansiärer och dels av att nödvändiga miljötillstånd erhålls. Beslut om miljötillstånd för det aktuella projektet fattas av Mark- och miljödomstolen.

För mer information kontakta
Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning 89,6 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media