Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2018

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018. 

Helåret och andra halvåret i sammandrag  

 • Nettoomsättning uppgår till 29 098 (9 494) TSEK, varav andra halvåret utgjorde 25 856 (4 261). Den stora ökningen av nettoomsättningen under andra halvåret förklaras av att bolagets försäljning av projektfastigheter påbörjades under 2018 och att de första sex köparna fick tillträde under 2018. Endast fullt betalda och överlämnade lägenheter har inkluderats i resultatet.
 • Rörelseresultatet uppgår till 23 255 (28 363) TSEK, varav andra halvåret utgjorde 15 128 (32 781).
 • Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 45 567 (39 042) TSEK, varav andra halvåret utgjorde 26 717 (39 042).
 • Resultat efter skatt uppgår till 10 158 (14 285) TSEK, varav andra halvåret utgjorde 8 474 (21 873).  
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,35 (0,40 SEK).  
 • Eget kapital uppgår till 373 172 (344 157) TSEK. 
 • Nettovärdet på bolagets fastigheter (marknadsvärdering minus lån kopplat till fastigheten) uppgår till 479,2 (402,9) MSEK. 

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • Förvärv av två byggklara tomter i Los Flamingos med ett underliggande värde på ca 16,4 MSEK. Transaktionen gjordes i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Wecap Spain SL. Köpeskillingen uppgick till motsvarande 7,2 MSEK. 
 • Första fasen av projekt 22byQuartiers färdigställdes under hösten. Inflyttning i de försålda lägenheterna påbörjades den 28 september. Realiserat försäljningsvärde baserat på fullt betalda och tillträdda lägenheter per 2018-12-31 uppgår till 23,9 MSEK och avser 6 av totalt 22 lägenheter som är under försäljning. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Per den 1 januari 2019 övertog bolaget uthyrningsverksamheten från den tidigare operatören avseende bolagets förvaltningsfastigheter. Uppsägningen av avtalet med operatören har föranlett en nedskrivning av hyresintäkter under andra halvåret om 2 577 TSEK. Genom övertagandet av uthyrningsverksamheten förväntas resultatet från uthyrningen att förbättras. 
 • Aktuell försäljningsstatus i projekt 22byQuartiers är att 16 av 22 lägenheter har sålts. Tillträde sker löpande under första halvåret 2019. 

Styrelsens förslag till årsstämman 2019 

Inför årsstämman den 30 maj 2019 avser styrelsen föreslå stämman att besluta om att:

 • Ingen utdelning lämnas för stamaktien.
 • Utdelning om 0,96 kronor lämnas per preferensaktie.
 • Bemyndiga styrelsen att till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av preferens- och/eller stamaktier, samt konvertibler och/eller teckningsoptioner. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
 • Bolaget förbehåller sig rätten att inför kallelsen till årsstämman föreslå stämman fler beslutspunkter.
 • Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 8 maj 2019. 

VD har ordet

Den som har följt Quartiers utveckling sedan vi först introducerades på börsen under försommaren 2016 kan se att bolaget noterat en kraftig tillväxt. Likt alla tillväxtbolag går utvecklingen i faser där kapitalanskaffningar varvas med investeringar och försäljningar. Vi befinner oss fortfarande i en tillväxtfas och kan med glädje konstatera att vi under 2018 framgångsrikt lanserat vårt första projekt till försäljning, 22byQuartiers. För att ta bolaget till nästa nivå har vi under andra halvan av 2018 investerat tid och kraft i att rekrytera kompetent personal och bygga upp en väl fungerande organisation. Idag har vi en grundstab som gör det möjligt för oss att skala upp verksamheten genom befintliga och nya projekt. 

En av de organisatoriska förändringar som vi genomfört är att vi själva tagit över drift och ledning av våra numera 101 lägenheter som utgör vårt lägenhetshotell i lägenhetskomplexet Hacienda del Señorio de Cifuentes i Benahavis. Som ansvarig chef för lägenhetshotellet, som också bytt namn till Quartiers Marbella Apartment Hotel & Resort, är Henric Persson med gedigen hotellerfarenhet och som senast kommer från rollen som hotellchef för destinationshotellet Falkenberg Strandbad, del av ESS koncernen. Förutom rent operativa rationaliseringar kan vi redan idag konstatera att bokningsläget för 2019 är betydligt bättre än föregående år och under januari fick vi en utmärkelse från Expedia som det snabbast växande hotellet i södra Spanien mätt som tillväxt av antal bokningar. Övertagandet av driften möjliggör även synergier genom att vårt driftbolag kan erbjuda köpare i projekten 22byQuartiers och Ocean View en conciergeservice med hotellstandard. 

Ett annat steg i att bygga en stabil organisatorisk struktur är vårt samägda försäljningsbolag Quartiers Estates med säljkontor i Puerto Banús. Bolaget har sedan det startades under sommaren 2018 presterat väl och förutom att vi lyckats stänga flertalet externa försäljningar, har teamet lyckats väl med försäljningen av 22byQuartiers där vi nu endast har sex lägenheter kvar att sälja. Tillträde av fas 2 beräknas ske under mars 2019. 

Senast i förra veckan lyckades vi sälja två stycken lägenheter till ett pris om 435 000 Euro styck. Det ger oss en bra indikation om att prisnivån i Hacienda del Señorio de Cifuentes är på väg upp. Våra befintliga 101 lägenheter som ligger i samma område värderas för närvarande till ett genomsnitt om 343 500 EUR och i projekt Ocean View, som utvecklas granne med 22byQuartiers, har vi prognostiserat en snittförsäljning per lägenhet om 

460 000 EUR. Ocean View utvecklas i samarbete med en av Sveriges ledande konceptutvecklare, Whyte&Lilja och kommer att byggas i en betydligt mer modern stil jämfört med 22byQuartiers och med exklusiva materialval som kommer att utmärka projektet på den annars relativt homogena fastighetsmarknaden i regionen. 

Liksom andra tillväxtbolag är en av våra stora utmaningar att finansiera nya och befintliga projekt. Under hösten har vi därför knutit till oss Antonio Diaz-Barceló med bred erfarenhet från den spanska finans- och kapitalmarknaden. Tillsammans med Antonio har vi utöver våra svenska investerare breddat vårt kontaktnät hos finansiärer i främst Madrid och fortsätter att kontinuerligt arbeta proaktivt för att hitta finansieringslösningar som är förenliga med våra behov på kort- och lång sikt. Således ytterligare en insats som möjliggör fortsatt tillväxt under de kommande åren. 

Vi ser en fortsatt stark utveckling på marknaden i Marbella där inte minst den digitala utvecklingen har möjliggjort för fler människor att flytta till Solkusten och njuta av dess fördelar utan att ge upp jobb eller företag på hemmaplan. Det är en mycket intressant utveckling som vi tror kommer att fortsätta framöver.

För de som inte vill stanna så länge när de besöker Solkusten utvecklar vi vårt hotellprojekt Boho Club på Golden Mile i Marbella. Just nu färdigställs de sista detaljerna i projektet.

Vi har inlett ett samarbete med aktiesajten Trade Venue och har tillsammans med dem spelat in en film som visar våra fastigheter och beskriver vad vi gör och våra planer framöver. Om ni inte personligen har möjlighet att besöka oss i Marbella kan jag varmt rekommendera filmen som finns tillgänglig på vår hemsida. 

Med ett händelserikt 2018 i ryggen ser vi nu fram emot 2019 med minst lika mycket intressanta affärer att utveckla. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 09:10.

Taggar: