Citat

Det är inspirerande att se att vi lyckats så väl med de värdeskapande aktiviteter som vi genomfört på Boho Club under året även om detta bara är första steget av totalt tre viktiga milstolpar i projektet. För att skapa värde har vi renoverat, driftsatt och optimerat fastigheten som numera är Boho Club, helt i enlighet med vad vi ska göra inom affärsområdet fastighetsförädling. Med en bedömd årsavkastning om cirka 20% arbetar vi vidare och kommer nu att positionera fastigheten inom premiumsegmentet i Marbella, samt i nästa steg utöka kapaciteten från dagens två restauranger och cirka 30 rum till cirka 50 rum. Därtill inväntar vi en ny generalplan i Marbella kommun som skulle kunna bidra med uppemot 12 000 ytterligare kvadratmeter byggyta på fastigheten jämfört med dagens cirka 4 200 kvadratmeter. Det är en intressant potentiell uppsida i projekt som i nuvarande kassaflödesvärdering inte har beaktats
Marcus Johansson Prakt, VD Quartiers Properties
Åren 2018 och 2019 har varit två år med stort fokus på investeringar i, och utveckling av våra befintliga fastigheter. Kapitalanskaffningsmässigt har fokus legat på spanska banker och fonder där vi genom goda kontakter i Madrid lyckats resa cirka 150 MSEK i lånefinansiering. De utmaningar som vi idag ser på den spanska kapitalmarknaden är att banker kräver hög amorteringstakt med full amortering på 12-15 år och att spanska investeringsfonder främst valt att fokusera på finansiering med betydligt högre räntenivåer jämfört med bankerna. Det är därför glädjande att nu kunna inleda ett samarbete med JLL med syftet att nå en mer långsiktig finansieringsstruktur med framförallt bättre amorteringsvillkor och räntor i nivå eller strax över vad spanska banker för närvarande debiterar. Med en ny finansieringsstruktur på plats skulle vi kunna frigöra kassaflöde både direkt och löpande genom sänkta räntekostnader, högre belåningsgrad och lägre amortering
Marcus Johansson Prakt