Korrigering av datum för investerarträff med Quartiers Properties AB (publ)

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

I ett tidigare pressmeddelande som publicerades idag den 17 juni kommunicerades att Quartiers Properties AB:s (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) bjöd in till investerarträff den 20 juli 2016. Det kommunicerade datumet var felaktigt och korrekt datum är istället den 20 juni 2016.

Investerarträffen äger rum i Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) lokaler måndagen den 20 juni 2016. Anmälan görs genom att e-posta namn och telefonnummer till corporate-finance@mangold.se senast klockan 12.00 den 20 juni.

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant i det fall Bolagets preferensaktier tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiersproperties.se

Telefon: +46 72 252 58 13

 

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.