Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2021

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2021.

Perioden i sammandrag

JULI - SEPTEMBER 2021: Rekordhögt operativt kassaflöde i kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till rekordhöga 70 574 (17 533) TSEK. Som jämförelse uppgick omsättningen för helåret 2020 till 55 800 TSEK. Försäljningen är också nämnvärt högre än under det andra kvartalet 2021, som uppgick till 25 505 TSEK.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive försäljning av bostäder, uppgick till 32 680 TSEK (-10 654), vilket är den absolut högsta noteringen för ett kvartal under bolagets historia och visar att efterfrågan på bolagets produkter har kommit tillbaka, samt indikerar en viktig vändpunkt som visar att bolaget trots coronapandemin tagit steget och blivit kassaflödespositivt.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten, innefattande Boho Club och lägenhetsuthyrningen i Benahavís, uppgick till 28 479 (14 513) TSEK motsvarande en ökning med 13 966 TSEK eller 96% jämfört med tredje kvartalet 2020. Rörelseresultatet från operatörsverksamheten före avskrivningar uppgick till 5 720 TSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20%.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 42 095 (3 020) TSEK. Försäljningen avser främst lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís men även en av tomterna i projektet Los Flamingos.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och värdejusteringar (EBITDA) uppgick till 1 837 (-3 844) TSEK. På grund av tidigare värdejusteringar på bolagets färdigställda lägenheter som är under försäljning har del av vinsten på de lägenheter som sålts redan bokförts. Det förklarar varför det finns en skillnad om 30 843 TSEK mellan EBITDA och det starka verksamhetsrelaterade kassaflöde som bolaget genererade under kvartalet. Kassaflödet tillfaller verksamheten även om det inte syns i resultatet. 
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 837 (-16 648) TSEK. Resultatet har påverkats negativt av en reservering för tillkommande köpeskilling om 8 147 TSEK avseende förvärvet av Centro Forestal Sueco. Se även händelser efter balansdagen.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 275 (47 501) TSEK varav kassaflöde från nyemission till 11 121 (0) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 28 025 TSEK (34 015). 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,25 (-0,32).

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 106 692 (45 669) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten, innefattande Boho Club och bolagets lägenhetsuthyrning uppgick till 48 630 (25 990) TSEK.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 58 062 (19 679) TSEK. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 938 (-21 983) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -44 631 (-43 781) TSEK.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,86 (-0,85) SEK. 
 • Under perioden har totalt 15 lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís avyttrats, varav tio under det tredje kvartalet. Redovisat resultat efter skatt uppgår till 2 578 TSEK. Av vinsten efter skatt har i tidigare perioder 18 738 TSEK redovisats som ej realiserad värdeförändring efter skatt. Genomsnittlig vinstmarginal före skatt uppgår till 76%. I det redovisade resultatet ingår försäljningsprovisioner och administrativa säljkostnader med -2 939 TSEK, samt återförd moms (kostnad) med -1 381 TSEK. En ökad efterfrågan har gjort att försäljningar under slutet av perioden kunnat göras till ett högre värde än under början av året. Under perioden har även en av två tomter i Los Flamingos avyttrats med en bokföringsvinst om 341 TSEK. 
 • Redovisat eget kapital per den 30 september 2021 uppgick till 250 489 (323 181) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 30 september 2021 uppgick till 292 002 (350 279) TSEK motsvarande 5,33 (6,77) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital (81 283 TSEK) och ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning (10 528 TSEK). 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti genomfördes en nyemission genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner serie TO3. Utnyttjandegraden uppgick till 92% och bolaget tillfördes cirka 11,1 MSEK. 
 • I september tillträde Alvaro Fernandez Martin som ny general manager för Boho Club.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 22 oktober avkunnades skiljedom i tvisten mellan bolaget och Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin avseende erläggande av utestående köpeskilling för fastigheten Centro Forestal Sueco (som Boho Club utgör del av) av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Enligt domen ska Quartiers betala utestående köpeskilling för Centro Forestal Sueco om 1 350 TEUR. Betalningen var villkorad av att ny detaljplan antagits vilket bolaget inte anser vara uppfyllt. Inklusive ränta och kostnader för skiljeförfarandet uppgår den totala kostnaden till cirka motsvarande 15 155 TSEK varav 6 858 TSEK tidigare reserverats. Per 30 september har hela beloppet reserverats vilket påverkar periodens resultat med -8 297 TSEK. Quartiers har analyserat domen och anser att allvarliga fel skett i tolkningen av avtalet baserat på hur domen och avtalet är utformat. Quartiers kommer därför att använda de legala möjligheter som finns tillgängliga för denna typ av situation och försöka förändra eller annullera domen.
 • Villa Amapura har sålts och tillträtts av de nya köparna.

VD har ordet

Detta har varit ett viktigt kvartal för oss där vi tagit ett stort steg på väg ut från den coronapåverkan som legat som en våt filt över vår verksamhet sedan vi var tvungna att helt stänga ner och gå i karantän i mars 2020. Kassaflödet har förbättrats kraftigt under kvartalet och väntas fortsätta göra så om vi förblir skonade från en ny kraftig pandemivåg. Efterfrågan har således återvänt och positiva effekter av den digitaliseringsvåg som följt av pandemin börjar nu ge avtryck på allvar i regionen. Vi är många som har överraskats av antalet människor som nu befinner sig i Marbellaregionen, och intresset att semestra och bosätta sig här har förmodligen aldrig varit större.

Sommaren, och hösten hittills, har visat på styrkan i varumärket och konceptet Boho Club som skapades som en del av förädlingen av fastigheten Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella, som vi förvärvade 2017. Såväl snittpriser som beläggningsgrad på hotellet har överträffat våra vildaste fantasier och illustrerar att vi är på god väg att bygga ett hotellkoncept av högsta klass. Vi anställde en ny general manager för Boho Club under kvartalet och kommer med Alvaros erfarenhet och kompetens att finslipa på detaljer för att höja konceptet till absolut världsklass och göra det startklart för en eventuell uppskalning på andra destinationer. Värdet för ett fastighetsbolag inom hotell- och turistsektorn att ha intern driftkunskap ska inte underskattas, och den kunskapen som vi besitter tack vare detta kommer att vara värdefull i framtida affärer, oavsett om vi endast agerar fastighetsägare eller både driver och äger fastigheten. Den förädling som vi har gjort har inte bara skapat ett värde i den specifika fastigheten där Boho Club är idag, men även i varumärket och de resterande cirka 17 500 kvadratmeter av mark som vi äger strax intill Boho Club och som ligger i vår utvecklingsplan för framtida projekt.

När tiden för expansion kommer har vi intern driftkunskap och ett varumärke på plats. Det gör att vi kan vända på analysprocessen när vi söker objekt för expansion. Istället för att hitta en fastighet och skapa ett projekt för förädling, kan vi istället inrikta oss på att hitta objekt där vi snabbt och effektivt kan etablera Boho Club och därmed också förädla fastigheten. Det skapar möjligheter som vi tidigare inte har haft.

Med en starkare marknad för hotell och bostadsförsäljningar vaknar också den inhemska spanska kapitalmarknaden, som är viktig för oss när vi ska låna pengar. Vi jobbar nu med såväl banker som lågräntefonder för att få till en omstrukturering av balansräkningen under det första halvåret 2022 med lägre lånekostnader som följd.

Jag vill avsluta med att nämna det fantastiska arbete som vårt säljteam bestående av säljare, receptionister, projektledare och fastighetsskötare har gjort med försäljning av våra bostadsprojekt. Vi har ett litet sammansvetsat team som sköter våra försäljningar, support till bostadsköpare, samt uppföljning för att säkerställa en trygg upplevelse för den som köper en bostad av Quartiers. Vi har varit mycket framgångsrika under kvartalet med tio stycken lägenhetsförsäljningar och en tomtförsäljning, som tillsammans inbringat en nettokassa efter amorteringar om 38,7 MSEK. Fortsatta försäljningar i Hacienda Collection och kommersialiseringen av projekt Ocean View kommer att inbringa fortsatt likviditet som vi avser att allokera för att omstrukturera våra lån, samt för att expandera verksamheten.

Låt oss nu hålla tummarna för att det inte blir en ny allvarlig våg av corona och att vi kan återgå till våra normala liv fast med för många än högre livskvalitet, när pendlingstid till arbete kan bytas mot tid tillsammans med vänner och familj. Den digitaliseringstrend som jag så många gånger nämnt väntas bidra exponentiellt till att påskynda denna trend och allt tyder på att Marbella med omnejd är en av Europas mest välpositionerade marknader för att kapitalisera på denna strukturförändring för samhället, som detta faktiskt innebär.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 09:45.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.