Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2018

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättning uppgår till 3 242 (5 232) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgår till 8 127 (- 4 419) TSEK.
 • Värdeförändringar på Bolagets förvaltningsfastigheter (99 lägenheter i Hacienda de Cifuentes) uppgår till 18 850 (0) TSEK, motsvarande 6,2 procent.
 • Resultat efter skatt uppgår till 1 683 (-7 588) TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,34 (-0,28) SEK.
 • Eget kapital uppgår till 360 675 TSEK (270 043). I det egna kapitalet inkluderas bedömt marknadsvärde på de 99 lägenheterna i Hacienda de Cifuentes. Övriga fastigheter i projektportföljen har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde plus aktiverade kostnader.

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Den 8 mars ingick Bolaget ett avtal om att starta ett Joint Venture tillsammans med Ruben Otero med placering i Puerto Banús. Det gemensamma bolaget, som ägs till 50% av Quartiers, ska hantera sälj- och marknadsföringsprocessen för parternas projekt, samt erbjuda motsvarande tjänster till andra utvecklare och fastighetsägare. 
 • Den 27 mars tecknade Bolaget ett avtal med den spanska banken BBVA om ett ej säkerställt företagslån om 1,0 MEUR. Lånet lämnades till Quartiers Properties Holding S.L. 
 • Den 4 april 2018 tecknade Bolaget ett avtal med den Madridbaserade fastighetsfonden Frux Capital avseende ett lån om 2,5 MEUR.  
 • Den 5 april 2018 ingick Bolaget avtal om förvärv av en tomt om 3 781 kvadratmeter i anslutning till Bolagets befintliga fastighet Centro Forestal Sueco. Avtalet är en köpoption som Bolaget avser att verkställa senast den 1 oktober 2018. I samband med signering av optionsavtalet erlade Quartiers TEUR 200. Total köpeskillingen uppgår till TEUR 1 788 och ska betalas genom årliga avbetalningar till och med maj 2022. 
 • Den 18 maj genomfördes ett VD-byte innebärande att Bolagets CFO, Marcus Johansson Prakt inträdde som tillförordnad VD. 
 • Den 30 maj ingick Bolaget ett operatörs- och samarbetsavtal avseende utveckling och drift av ett lifestylehotell med restaurang på en av fastigheterna omnämnda som Centro Forestal Sueco. 
 • Den 5 juni erhöll Bolaget ett renoveringslån om 2,5 MEUR från den spanska banken Banco Sabadell. 

Övriga upplysningar

En omfattande fasadrenovering i området där Bolagets förvaltningsfastigheter befinner sig har inneburit att operatören inte kunnat disponera fastigheterna enligt avtal vilket föranlett hyresrabatter som minskat hyresintäkten under perioden.  

VD har ordet 

Som ny tillförordnad VD är det ett nöje att avge mitt första VD-ord i ett Quartiers som fortsätter att växa och som idag har fler pågående projekt än någonsin tidigare. Under perioden har vi rönt framgångar inom såväl finansiering som uppstart av nya samarbeten. Samtidigt verkar vi i Spaniens hetaste fastighetsmarknad med en tillväxt i Malagaregionen som i många avseenden överträffar den för såväl Madrid som andra snabbväxande regioner i Spanien.

Vi har under halvåret tagit flera viktiga steg med vår andra enskilt största investeringen som är utvecklingen av vår unika fastighet på Golden Mile i Marbella med tillhörande bungalows, hotellrum och restaurang. Hotellprojektet Boho Club på Centro Forestal Sueco utvecklas i högt tempo och vi har nu färdigställt och konkretiserat det tilltänkta konceptet tillsammans med Stylt Trampoli, en prisbelönt europeisk utvecklare av hotell- och restaurangkoncept, samt med en av Marbellas mest framgångsrika restaurangägare. Eftersom vi tror så starkt på det nya konceptet och bedömer att det har stor potential att även kunna lanseras på andra destinationer runt om i världen, har vi också tagit ett delägarskap om 50 procent i operatörsbolaget. Just nu arbetar vi tillsammans med operatören för att färdigställa de sista detaljerna inför planerad renoveringsstart under september/oktober 2018. 

Vår enskilt största investering, lägenhetskomplexet Hacienda del Senorio de Cifuentes fortsätter att utvecklas starkt. Tack vare fortsatta investeringar och ett gediget arbete att befästa anläggningen som en etablerad semesterresort har värdet på beståndet ökat med hela 6,2 procent under årets första sex månader. När jag i skrivande stund besöker Booking.com och Tripadvisor kan jag konstatera positiva gästbetyg om 9,1/10,0 samt 4,5/5,0, vilket vittnar om de viktiga insatser som görs varje dag i driftverksamheten. Under andra halvåret 2018 kommer det pågående renoveringsarbetet att avslutas. En nyrenoverad anläggning och en tillströmning av nöjda besökare talar för ytterligare värdeökningar under 2018. 

I september är det inflyttning i den första etappen av 22byQuartiers, som är ett nytt projekt inom Hacienda del Senorio de Cifuentes. Projektet säljs och marknadsförs av vårt delägda säljbolag Quartiers Estates med kontor i Puerto Banús. Efter lansering under senvåren 2018 har vi nu sålt de första lägenheterna motsvarande 50 procent av etapp ett.  Vi har sett en hög konverteringsgrad mätt som nyckeltalet köp per visning jämfört med andra närliggande projekt. Det talar positivt för försäljningen de kommande månaderna eftersom antalet visningar ökar gradvis vecka för vecka i takt med att projektet marknadsförs och blir mer välkänt bland köpare och mäklare i regionen. 

Sedan halvårsrapporten för ett år sedan har Quartiers tagit flera viktiga steg framåt och har idag fler pågående projekt än någonsin tidigare. Jag är därför glad över att vi även lyckats bygga ett välfungerande team på plats i Marbella där vi nyligen anställt en ny chef för ekonomi och administration, samt en ekonomicontroller. Båda med gedigen erfarenhet från hotell- och fastighetsutveckling i Spanien. Satsningen bedöms stärka vår interna controllerfunktion och effektivitet ytterligare, vilket sammantaget bedöms möjliggöra kostnadsbesparingar, samt koordinering av fler projekt och investeringar. 

Trots de många projekt vi har pågående just nu söker vi kontinuerligt efter nya projekt och sätt att finansiera våra satsningar. Jag hoppas därför få möjlighet att presentera nya intressanta projekt under 2018.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 

Tillförordnad verkställande direktör

Marcus Johansson Prakt

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98 

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 11:30.

Taggar: