• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers Properties AB (publ) bjuder in till investerarträff i samband med den pågående preferensaktieemissionen med vidhängande teckningsoptioner inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF.

Quartiers Properties AB (publ) bjuder in till investerarträff i samband med den pågående preferensaktieemissionen med vidhängande teckningsoptioner inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF.

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den pågående preferensaktieemission med vidhängande teckningsoptioner som genomförs inför planerad listning på NGM Nordic MTF bjuder Quartiers Properties AB:s (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) in till investerarträff i Stockholm.

 

Investerarträffen äger rum i Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) lokaler måndagen den 20 juli 2016. Anmälan görs genom att e-posta namn och telefonnummer till corporate-finance@mangold.se senast klockan 12.00 den 20 juli.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar 230 000 Preferensaktier till en teckningskurs om 100 SEK per Preferensaktie. Med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, riktas Erbjudandet till institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
  • För en nytecknad, betald och tilldelad Preferensaktie i emissionen erhålls två Teckningsoptioner vederlagsfritt. En (1) Teckningsoption ger i sin tur innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 35 SEK.
  • Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017.

Preliminär tidsplan för Erbjudandet

Anmälningsperiod                                            9-22 juni 2016

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet             27 juni 2016

Likviddag                                                            30 juni 2016

Beräknad listning på NGM                                     6 juli 2016      

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant i det fall Bolagets Preferensaktier tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiers.se Telefon: +46 72 252 58 13

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

 

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.