• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den pågående preferensaktieemissionen med vidhängande teckningsoptioner inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF.

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den pågående preferensaktieemissionen med vidhängande teckningsoptioner inför dess planerade listning på NGM Nordic MTF.

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av den pågående preferensaktieemission med vidhängande teckningsoptioner som genomförs inför planerad listning på NGM Nordic MTF har Quartiers Properties AB:s (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.quartiersproperties.se och på Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Preferensaktieemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Quartiers preferensaktier (”Preferensaktierna”) har blivit godkända för handel på NGM Nordic MTF villkorat av att Bolaget uppfyller NGM:s spridningskrav i anslutning till listning, samt att preferensaktieemissionen fulltecknas eller att Bolaget kan säkerställa rörelsekapitalet för den kommande tolvmånadersperioden på annat sätt. Första dag för handel på NGM Nordic MTF beräknas till den 6 juli 2016, under förutsättning av godkännande från NGM. Bolagets Preferensaktier har företrädesrätt framför dess stamaktier till en årlig utdelning om 9,6 SEK per Preferensaktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 9,6 procent, samt en effektiv direktavkastning om 9,9 procent. Preferensaktieutdelningen kommer i samtliga fall ske jämnt fördelat över året genom kvartalsvisa utbetalningar.

Erbjudandet omfattar 230 000 Preferensaktier till ett värde om 23 MSEK och erbjuds, med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten och institutionella investerare i Sverige för 100 SEK per aktie. För en nytecknad, betald och tilldelad Preferensaktie i preferensaktieemissionen erhålls två teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) vederlagsfritt (”Erbjudandet”). Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie till en teckningskurs om 35 SEK.

Preferensaktierna avses att handlas under kortnamnet QART MTF PREF med ISIN-koden SE0008348320. Bolagets Teckningsoptioner avses att tas upp för handel på Mangoldlistan.

 

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar 230 000 Preferensaktier till en teckningskurs om 100 SEK per Preferensaktie. Med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, riktas Erbjudandet till institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
  • För en nytecknad, betald och tilldelad Preferensaktie i emissionen erhålls två Teckningsoptioner vederlagsfritt. En (1) Teckningsoption ger i sin tur innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 35 SEK.
  • Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017.

 

Katri Lind, VD på Quartiers: ”Det aktuella Erbjudandet av Preferensaktier, samt vidhängande Teckningsoptioner, är en viktig del i vår fortsatta etablering på den spanska solkusten. Till skillnad från den svenska fastighetsmarknaden som är på historiskt höga nivåer, har priserna i Spanien inte återhämtat sig i samma utsträckning och har långt kvar till nya toppnivåer efter finanskrisens dyningar. Mycket talar nu för att fastighetspriserna är på väg uppåt igen. Det är denna förestående uppgång som Quartiers vill ta del av och därigenom generera lönsamhet och avkastning till våra investerare. Vårt förestående Erbjudande anser vi är en god möjlighet att göra en väl avvägd investering som kombinerar kvartalsvisa utbetalningar genom Preferensaktien med en Teckningsoption som ger möjlighet att ta del av vår underliggande värderesa.”

 

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Syftet med nyemissionen och listningen på NGM Nordic MTF är att stärka Quartiers marknadsprofil, skapa synlighet och transparens gentemot banker, hyresgäster och övriga finansiärer, samt underlätta tillkommande förvärv och ge Bolaget en kvalitetsstämpel.

 

Preliminär tidsplan för Erbjudandet

Anmälningsperiod: 9-22 juni 2016

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 27 juni 2016

Likviddag: 30 juni 2016

Beräknad listning på NGM: 6 juli 2016

 

Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Quartiers hemsida www.quartiersproperties.se, samt på Mangolds hemsida www.mangold.se.

 

Finansiell rådgivare

Mangold har agerat finansiell rådgivare i samband med listningen och G Grönberg Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare.

 

Mentor och likviditetsgarant

Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera mentor och likviditetsgarant i det fall Bolagets Preferensaktier tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katri Lind, VD

E-post: katri.lind@quartiers.se

Telefon: +46 72 252 58 13

 

Kort om Bolaget

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

 

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.