Quartiers Properties offentliggör dokumentation avseende bolagets ställning efter genomförd emission

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har offentliggjort ett dokument på sin hemsida som redogör för Bolagets ställning efter den emission som beslutades av styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 3 maj 2017.

Dokumentet innehåller en uppdaterad ägarlista, en tabell över hur aktiekapitalet har utvecklats i och med den genomförda emissionen, samt en uppdaterad tabell över Bolagets nettoskuldsättning och kapitalstruktur.

Bolagets egna kapital efter emissionen uppgår till 273,7 MSEK och Bolagets nettoskuldsättning uppgår till
29,8 MSEK.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Mentor. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Givet att Bolagets stamaktier tas upp för handel på Nasdaq First North kommer Mangold vara Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017 kl. 10:00.