Quartiers Properties offentliggör prospekt

Report this content

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen idag den 27 juli 2020. 

Prospektet finns tillgängligt på Quartiers Properties hemsida (www.quartiersproperties.com), Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se) och Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). 

Anmälnings- och teckningsperioden i Erbjudandet löper från och med den 28 juli 2020 till och med den 28 augusti 2020. Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets och Mangold Fondkommissions hemsida. Innehavare som har sina preferensaktier hos förvaltare såsom exempelvis Avanza, Nordnet, SEB, Handelsbanken och så vidare kan kontakta sin förvaltare för praktisk information om deltagande i Erbjudandet.

För information avseende villkoren för Erbjudandet hänvisas till prospektet. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers Properties. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Quartiers Properties kommer endast att ske genom det svenskspråkiga prospekt som Quartiers Properties offentliggör genom detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller Sydkorea eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.