• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår ett utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier samt föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning på preferensaktierna

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) föreslår, med anledning av osäkerheten kring Coronapandemin och för att uppfylla marknadsmässiga villkor för lånefinansieringar i rådande läge, att årsstämman inte beslutar om utdelning på Bolagets preferensaktier. Istället föreslås ett frivilligt utbyteserbjudande där varje preferensaktieinnehavare erbjuds möjligheten att byta ut en preferensaktie mot erhållande av en stamaktie och två vederlagsfria teckningsoptioner (”Utbyteserbjudandet”).

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att utdelning inte ska ske på Bolagets preferensaktier fram till tiden för nästa årsstämma. Detta på grund av den effekt som Coronapandemin haft på Bolagets försäljning och då Coronapandemin inneburit att Bolaget varit tvunget att tillfälligt stänga ner delar av sin verksamhet vilket medfört att Bolaget bland annat fått skjuta upp den långsiktiga refinansieringen av delar av fastighetsbeståndet. Quartiers arbetar dock fortsatt vidare med flera finansieringslösningar och är för närvarande i diskussion med ett antal spanska aktörer som visat intresse för att finansiera bolaget genom lånefinansiering. Flera av finansieringslösningarna som diskuteras förutsätter att Quartiers inte ger utdelning till aktieägarna, oavsett aktieslag. Styrelsen väljer därför under rådande omständigheter att värna om Bolagets finansiella ställning och föreslår därför att årsstämman beslutar om att utdelning inte ska ske på Bolagets preferensaktier fram till nästa årsstämma.

Styrelsen anser att Utbyteserbjudandet stärker Bolagets balansräkning på ett strategiskt sätt och att förslaget är fördelaktigt för såväl preferensaktieägare som stamaktieägare givet det rådande marknadsläget. Erbjudandet innebär att preferensaktieägarna erbjuds att byta ut varje preferensaktie mot en stamaktie samt en teckningsoption av serie 1, 2020/2021 och en teckningsoption av serie 2, 2020/2022. Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet förväntas löpa från och med den 28 juli 2020 till och med den 28 augusti 2020. 

Varje teckningsoption i Utbyteserbjudandet berättigar till teckning av en nyemitterad stamaktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av stamaktier under perioden från och med den 17 augusti 2021 till och med den 31 augusti 2021 (såvitt avser teckningsoptioner av serie 1) respektive från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022 (såvitt avser teckningsoptioner av serie 2). Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya stamaktier till det högre värdet av (i) 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaq First Norths officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar omedelbart före (och exklusive) den 13 augusti 2021 respektive den 15 mars 2022, och (ii) 3,50 kronor.

Genom utbyteserbjudandet kan högst (i) 10 061 492 stamaktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 251 537,3 kronor, (ii) högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 1, 2020/2021 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av teckningsoptionerna om högst 251 537,3 kronor och (iii) högst 10 061 492 teckningsoptioner av serie 2, 2020/2022 emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 251 537,3 kronor.

Vid full anslutning i Utbyteserbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan maximalt 30 184 476 nya stamaktier komma att emitteras och 10 061 492 preferensaktier komma att lösas in. Detta innebär en maximal utspädning av kapital om 25,6%, samt en maximal utspädning av antalet röster om 37,1%. 

Quartiers arbetar fortsatt vidare med andra finansieringslösningar och är för närvarande i diskussion med ett antal spanska aktörer som visat intresse för att finansiera bolaget genom lånefinansiering.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 23:55.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Quartiers. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Quartiers kommer att ske genom det prospekt som Bolaget kommer offentliggöra i samband med teckningsperiodens början.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar