Teckningsperiod för Quartiers Properties AB (publ) teckningsoptioner serie 1 & 2 inleds idag den 5 september

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers Properties" eller ”Bolaget”) meddelar att genom de teckningsoptioner som emitterades under sommaren 2016 i samband med Bolagets preferensaktieemission och som beslutades i juni 2016 (teckningsoption av serie 1), samt emitterades under hösten 2016 i samband med Bolagets riktade emission och som beslutades i oktober 2016 (teckningsoption av serie 2), kan nya aktier tecknas under perioden 5 – 26 september 2017. En (1) teckningsoption av serie 1 eller 2 berättigar till teckning av tio (10) stamaktier för 3,50 kronor per aktie. 

Det totala antalet teckningsoptioner uppgår till 792 914 stycken fördelat på 460 000 teckningsoptioner av serie 1 och 332 914 teckningsoptioner av serie 2. Observera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 26 september 2017 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier. Teckningsoptionerna är onoterade. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

Nedan följer information avseende tillvägagångssätt att nyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier.

För teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerat ska inte anmälningssedel skickas direkt till Mangold. Kontakta då din förvaltare för vidare instruktioner enligt nedan:

  • Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
  • För mer information och vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid.
  • Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden avslutas, ofta flera dagar innan.

För teckningsoptionsinnehavare som har sina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner) 

  • Teckning ska ske genom samtidig betalning enligt instruktion i samband med inskickad anmälningssedel.
  • Teckningsoptionerna konverteras därefter till interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. När ökningen av aktiekapital registrerats hos Bolagsverket så omvandlas interimsaktierna till stamaktier, detta beräknas ske i slutet av vecka 41.
  • Anmälningssedel med instruktion för betalning finns även tillgänglig på Quartiers Properties hemsida www.quartiersproperties.se samt Mangolds hemsida www.mangold.se.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Prenumerera

Dokument & länkar