Kommuniké från den extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ)

Report this content

Måndagen den 19 november, 2018, klockan 17.00 hölls extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, samtliga med erforderlig majoritet.

  • Göran Brorsson valdes till stämmans ordförande.
  • Vid stämman var 7 417 589 aktier representerade vilket utgör 34,70% av aktiekapitalet.
  • Bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital enligt styrelsens förslag dvs. att aktiekapitalet ska vara lägst 9 562 500 kronor och högst 38 250 000 kronor.
  • Bolagsstämman beslutade att aktiekapitalet i bolaget minskas för avsättning till fritt eget kapital, vilket innebär att nuvarande aktiekapital om 17 099 158,40 kronor minskas till 12 824 368,80 kronor, utan indragning av aktier.

  • Bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Styrelsens förslag. Mindre korrigeringar i tidsplanen gjordes. En uppdaterad tidsplan presenteras i ett separat pressmeddelande inom kort.
  • Inga övriga frågor uppkom och stämman avslutades.

För information om bolaget, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Dokument & länkar