Rabbalshede Kraft tillförs 197,7 MSEK i företrädesemission

Report this content

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rabbalshede Kraft AB (publ) har löpt ut. Totalt tecknades 20 814 123 B-aktier till en kurs om 9,50 SEK. Bolaget tillförs därmed 197,7 MSEK före emissionskostnader.

Rabbalshede Kraft offentliggjorde den 20 augusti 2019 att styrelsen beslutat, med stöd av det bemyndigande som gavs vid extrastämman den 20 augusti 2019, att genomföra en företrädesemission. Erbjudandet omfattade högst 20 814 123 B-aktier till en kurs om 9,50 SEK.

Emissionen är fulltecknad samt övertecknad med 194 620 aktier. Betalning av de aktier som tecknats i emissionen utöver företrädesrätt skall ha skett senast tisdagen den 24 september 2019, därefter registreras aktierna hos Bolagsverket. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier i Rabbalshede Kraft till 180 922 759.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Taggar:

Dokument & länkar